Кафедра педагогіки функціонує у складі педагогічного факультету ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з 1 вересня 2005 року, але її основи закладалися ще в перші роки створення Переяслав-Хмельницького філіалу КДПІ імені О.М. Горького у статусі загальноуніверситетського підрозділу.

Завідувач кафедри педагогіки – доктор педагогічних наук, професор Ольга Іллівна Шапран, яка має досвід керівництва кафедрою з 1998 року.

Викладачі кафедри педагогіки працювали протягом 2012-2018 рр. над темою: «Інноваційна підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності».

Основні завдання теми:

  • теоретико-методологічне обґрунтування та розробка системи інноваційної підготовки майбутніх учителів у вищій школі;
  • забезпечення наступності професійного становлення майбутнього вчителя у регіональному університетському комплексі;
  • розробка науково-методичного та технологічного забезпечення підготовки майбутніх учителів до професійної діяльності

Викладачі кафедри систематично видають наукові статті, методичні розробки, навчальні посібники, монографії, беруть участь у міжнародних, всеукраїнських науково-практичних конференціях. Лише за останні 2 роки підготовлено і видано 2 монографії, 6 навчально-методичних посібників, 1 словник термінів з професійної освіти, 1 словник психолого-педагогічних термінів, опубліковано більше 200 наукових статей.

Викладачі кафедри постійно удосконалюють методику викладання педагогічних дисциплін. З цією метою оновлюється зміст навчальних програм, впроваджуються нові форми і методи викладання та контролю знань студентів.

Викладачами кафедри здійснюється підготовка спеціалістів освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр» та «магістр» денної та заочної форм навчання.

На кафедрі здійснюється наукове керівництво аспірантами за спеціальностями: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки, 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

У 2018 н.р. – відбулась перереєстрація науково-дослідної теми кафедри «Інноваційна підготовка майбутніх учителів до професійної діяльності в умовах євроінтеграції» (державний реєстраційний номер 0118U005234).

2018 н.р. – ліцензована спеціальність 011 «Освітні, педагогічні науки», другого (магістерського) рівня вищої освіти.

– Освітня програма «Педагогіка вищої школи» за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка» (затверджена вченою радою університету від 8 жовтня 2018 р., протокол № 3);

– Підготовки аспірантів за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки» за галуззю знань 01 «Освіта/Педагогіка» (затверджена вченою радою університету від 8 жовтня 2018 р., протокол № 3).

У 2018-2019 н.р. підготовку фахівців забезпечують 13 штатних працівників, з них 1 доктор наук та 11 кандидатів наук.

Діяльність кафедри спрямована на пошук продуктивних технологій навчання та виховання студентів як майбутніх фахівців, нових форм співпраці з педагогічними колективами закладів середньої освіти, управлінськими структурами освітньої сфери щодо методичної підтримки й розробки спільних просвітницьких програм і проектів з підвищення педагогічної культури майбутнього фахівця.

Наразі основна увага професорсько-викладацького колективу зосереджена на оновлення змісту теоретичної й практичної підготовки студентів – майбутніх учителів – на основі європейських стандартів вищої педагогічної освіти і формування самодостатніх, конкурентоздатних фахівців.

Науково-педагогічні працівники кафедри не лише планово, а й позапланово підвищують свою педагогічну майстерність шляхом участі в різноманітних школах-семінарах, тренінгах, майстер-класах у провідних навчальних закладах України.

КЕРІВНИЦТВО

Шапран О.І.

Шапран Ольга Іллівна

доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри педагогіки

ЗАСТУПНИКИ

Онищенко Н.П.

Онищенко Наталія Петрівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри
з навчально-виховної роботи

 

Ткаченко Л.В.

Ткаченко Лариса Василівна

кандидат філологічних наук, доцент

Заступник завідувача кафедри
з наукової роботи

СКЛАД

Розсоха А.П.

Розсоха Антоніна Павлівна

кандидат педагогічних наук, професор

Підборський Ю.Г.

Підборський
Юрій Григорович

кандидат педагогічних наук, доцент

Сергійчук О.М.

Сергійчук
Олена Миколаївна

кандидат історичних наук, доцент

Сембрат А.Л.

Сембрат Алла Леонтіївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Багно Ю.М.

Багно Юлія Миколаївна

кандидат педагогічних наук, доцент

Лиховид О.Р.

Лиховид Олена Романівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Новак О.М.

Новак Ольга Михайлівна

кандидат педагогічних наук, доцент

Самойленко Н.І.

Самойленко Неля Іванівна

кандидат історичних наук, доцент

Хмельницька О.С.

Хмельницька Олена Сергіївна

кандидат педагогічних наук, старший викладач

Бережна Л.В.

Бережна Людмила Валентинівна

старший викладач

СТАРШИЙ ЛАБОРАНТ

Костюкевич О.М.

Костюкевич Ольга Миколаївна

магістр І року навчання напрямку підготовки «Менеджмент»

ГРАФІК РОБОТИ

Пн. – Пт. – 830–1700
Сб. – Нд. – вихідний

Обідня перерва: 1230–1300

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Адреса: 08401, м. Переяслав-Хмельницький, вул. Сухомлинського, 30, корпус № 1, поверх № 2, каб. 206.

+38 (04567) 5-87-92

phdpu_pedagogika206@ukr.net

Facebook