У ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» триває тиждень тренінгів і семінарів у рамках Міжнародного проекту програми ЄС Erasmus+ KA2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED». Чим збагатила учасників середа, 13 березня 2019 року, читайте у традиційному огляді нашого сайту.

Ранок третього дня для господарів та гостей, що продовжили свою роботу у двох групах, виявився щедрим на нові знання та набуті компетентності. Відтак, перша група, до якої входять представники ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини та Луганського національного університету імені Тараса Шевченка продовжила розпочату напередодні першу частину оцінки результатів навчання. Натомість, друга група, яку представляють науковці із Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, Київського університету імені Бориса Грінченка та Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського цього ранку працювала над темою «Навчальні засоби: інструменти формувальної оцінки».

Після перерви на каву день ставав дедалі цікавішим, адже гості отримали змогу побувати на тренінгу-релаксі керівника психолого-медико-педагогічної консультації університету Тетяни Кузьменко під назвою «Активізація емоційного ресурсу засобами пісочної терапії», а також відвідати університетський музей-кімнату Юрія Бойка-Блохіна.

Згодом, у групі №1 розпочався завершальний етап першої частини оцінки результатів навчання, а група №2 долучилася до опанування нових цифрових навичок, зокрема навчалася створювати власне відео.

Під час обіду учасники могли насолодитися романтичними гітарними ритмами у виконанні старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін та методики навчання, члена Національної спілки художників України Романа Мотузка.

У другій половині дня науковці у групах працювали над темами «Розвиток підприємницької компетентності та шляхи формування підприємницької особи» та «Дівчата у STEAM», після чого продовжили знайомство з культурною спадщиною древнього Переяслава, вирушивши на екскурсію до Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини НІЕЗ «Переяслав» – музею просто неба, розташованого в околицях міста, де на території 30 гектарів розміщено 13 тематичних музеїв. Саме там гості мали нагоду побачити українське село Середньої Наддніпрянщини кінця ХІХ – початку ХХ століття, будівлі і стоянки від часів пізнього палеоліту до часів Київської Русі. Увагу науковців привернули і 122 пам’ятки народної архітектури та понад 30 тисяч пам’яток матеріальної та духовної спадщини.

Прес-служба університету

In SHEI «Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University» goes on a week of trainings and workshops within the framework of the International project of the EU program Erasmus + KA2 No. 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Modernization of Pedagogical Higher Education by Innovative Teaching Instruments – MoPED». What was enriched by the participants on Wednesday, March 13, 2019, read in a traditional review of our site.

The morning of the third day for hosts and guests who continued working in two groups, was generous to new knowledge and competencies. Thus, the first group, which includes the representatives of the Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical University and Luhansk Taras Shevchenko National University, continued the first part of the evaluation of the results of the training that was started before. Instead, the second group, represented by scientists from the Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Kyiv Borys Grinchenko University, and South Ukrainian National Pedagogical University named after K.D.Ushynskyi this morning worked on the topic «Teaching Tools: formative assessment tools».

After a coffee break, the day became more and more interesting, as the guests were given the opportunity to attend the training-relaxation of the head of the psychological, medical and pedagogical consultation of the university Tetiana Kuzmenko entitled «Activation of the emotional resource by means of sand therapy», as well as visit the university museum-room Yuriy Boyko-Blokhin.

Subsequently, in the group № 1 the final stage of the first part of the assessment of the learning outcomes began, and group № 2 became involved in learning new digital skills, in particular, learning to create their own video.

During the lunch, the participants could enjoy romantic guitar rhythms performed by the senior teacher of the department of artistic disciplines and teaching methods, member of the National Union of Artists of Ukraine Roman Motuzok.

In the second half of the day, group scholars worked on themes «Developing entrepreneurial competence to become an entrepreneurial person» and «Girls in STEAM», after which they continued to get acquainted with the cultural heritage of ancient Pereiaslav, going on an excursion to the Museum of Folk Architecture and Life of the Middle Dnieper – a museum of plain, located in the vicinity of the city, where on the territory of 30 hectares is located 13 thematic museums. Here the guests had an opportunity to see the Ukrainian village of the Middle Dnieper from the late 19 and early 20 centuries, buildings and stalls from the times of the late Paleolithic to the times of Kievan Rus. Attention of scientists attracted also 122 monuments of folk architecture and more than 30 thousand monuments of material and spiritual heritage.

Press-service of the university

Більше фото тут!