^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Авто и видеорегистраторы продаются здесь
Sunday, 18 October 2015 18:30

Васенко Валентина Василівна

Written by 

Васенко Валентина Василівна

завідувач кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти, науковець у галузі початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Народилася 2.06.1966р. у м. Переяславі-Хмельницькому, Київської області.

У 1985 р. закінчила Переяслав-Хмельиицьке педагогічне училище, а в 1991 р. — Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького за фахом «Початкове навчання».

З 1985 р. розпочала педагогічну діяльність у Веселинівській середній школі Баришівського району Київської області на посаді вихователя групи продовженого дня. З 1986 до 1988 рр. - учитель обслуговуючої праці Переяслав-Хмельницької СШ №1, а в 1988 - 1998 рр. - учитель початкових класів Переяслав-Хмельницької СШ №6.

У 1998 - 2001 рр. навчалася в аспірантурі при Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на денній формі і у встановлені терміни подала дисертацію до захисту. Кандидатську дисертацію захистила у 2002 році в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 «Дидактичні основи навчання графічної грамоти учнів початкової школи». У 2003 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки і методики початкового навчання.

З 2001 р. доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання, тепер – педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (м. Переяслав-Хмельницький).

На кафедрі педагогіки, теорії і методики початкової освіти забезпечує викладання таких нормативних навчальних дисциплін на денній та заочній формах навчання: «Дитяча література» (І курс), «Трудове навчання з практикумом» (І-ІІ курс), «Основи педагогічної творчості» (ІІІ курс), «Педагогічні технології в початковій школі» (ІV курс), «Новітні технології викладання фахових дисциплін у початковій школі», «Педагогічні теорії, технології, досвід» (V курс), «Психолого-педагогічні основи особистісно-орієнтованого навчання», «Педагогічні технології навчання у початковій школі» (VІ курс). З даних дисциплін повністю розроблені навчально-методичні комплекси (лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота, тестові завдання) у електронному варіанті.

Здійснює керівництво усіма видами педагогічної практики студентів II - VІ курсів.

В.В. Васенко запропонувала нові педагогічні підходи наповнення змісту початкового навчання графічним матеріалом для підвищення рівня засвоєння знань учнями початкових класів та розвитку в них просторової уяви. Опрацьована науковцем проблема органічно вписується в сучасні тенденції оновлення роботи початкової ланки загальноосвітньої школи і спрямована на особистісно орієнтоване навчання. В останні роки науковець активно працює над проблемою вдосконалення організації роботи початкової ніколи згідно з вимогами державних стандартів та підготовкою фахівців, здатних ефективно реалізовувати їх у практичній діяльності.

З 2002 до 2014 року виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри на громадських засадах, а з 2015 року – завідувач кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти.

В.В. Васенко підготувала і надрукувала більше 40 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

1.Організація педагогічної практики студентів за спеціальністю 7.010104 «Початкове навчання»: Методичні рекомендації для студентів, учителів шкіл та методистів педінститутів. - Переяслав-Хмельницький, 1995. - 49 с. (у співавторстві).

2.Запровадження трудового навчання в національній початковій школі кінця XIX- початку XX ст. // Проблеми національної освіти в Україні на початку XX ст.: 36. наук, праць/ Наук. ред. О.В. Сухомлинська. - К.: Ін-т педагогіки, 1996. - С. 22-32 (у співавторстві).

3.Використання гри в родинному вихованні дітей молодшого шкільного віку // Українська родина: Науково-методичний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти України / Упоряд. і наук. ред. Т.І. Люріна, В.Г. Слюсаренко, М.Г.Тараненко. - К.: КМІУВ ім. Б.Грінченка,1998.-С.1034-1045. (У співавторстві).

4.Педагогіка індивідуальної дії в досвіді А.С.Макаренка // Педагогічні ідеї А.С.Макаренка й сучасність: Проблеми та перспективи. - Переяслав-Хмельницький, 1999. - С.28-31.

5.Основи графічної підготовки молодших школярів // Початкова школа. - 2001. - № 6. - С.36-38.

6.Психолого-педагогічні аспекти підготовки молодших школярів до графічної діяльності // Школа першого ступеня: теорія і практика : Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2001. - Вип. 1. — С. 94-105.

7.Етапи графічної підготовки молодших школярів // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2002. - Вип. З,- С. 68-80.

8.Можливості молодших школярів у вивченні елементів графічної грамоти на уроках математики // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 2002. - №3. - С. 77-80.

9.Розвиток у молодших школярів умінь читати і виконувати найпростіші креслення // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2002. - №2. - С.40-42.

10.Упровадження розвивального навчання в роботу початкової школи // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003.-Вип. 9.-С. 43-47.

11.Використання дослідницької технології навчання у графічній підготовці молодших школярів // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. — Вип. 7. — С. 91-98. 

12.Васенко В.В. Педагогічна практика як обов’язків компонент професійної підготовки фахівця / В.В. Васенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» збірник наукових праць. - Вип. 26. - Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 47-50.

13.Васенко В.В. Технологічні особливості пізнавальної діяльності молодших школярів при вивченні елементів графічної грамоти /В.В. Васенко// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» збірник наукових праць. - Вип. 24. - Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 37-42.

14.Васенко В.В. Розвиток мислення учнів засобами графічних зображень як основи їх проектно-технологічної діяльності /В.В. Васенко//  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова збірник наукових праць. - Вип. 31. – К., 2012. – С. 38-43.

15.Васенко В.В. Сучасні проблеми формування компетентності майбутнього вчителя початкової школи у професійній підготовці/В.В. Васенко// Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди»: збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький 2013. -  Випуск 28. - Том 1.- С. 54-58.

16.Васенко В.В. Місце  початкової освіти у наступності графічної підготовки школярів/В.В.Васенко//  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова збірник наукових праць.  – К., 2013

17.Васенко В.В. Дидактичні підходи до організації та проведення уроків трудового навчання в початковій школі /В.В.Васенко// Школа першого ступеня: теорія і практика: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького ДПУ  імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький,

18.Васенко В.В. Підходи до організації аналітичної діяльності у графічній підготовці молодших школярів/В.В.Васенко//Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 67.–Херсон, 2015.–С.74-80.

Активний учасник конференцій, зокрема:

–Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасна початкова освіта: традиції, інновації та перспективи» (м. Херсон, 12-20 березня 2015 р.);

–Всеукраїнська науково-практична конференція: «Моделювання організаційних форм навчання в початковій школі в контексті компетентісного підходу» (м. Переяслав-Хмельницький, 26 травня 2015 р.).

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, керує конкурсними роботами студентів всеукраїнського рівня.

 

Read 1257 times