^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Купить авторегистраторы и видеорегистраторы можно на nachodki.ru
Админ

Админ

Неділя, 18 жовтня 2015 18:30

Васенко Валентина Василівна

Васенко Валентина Василівна

завідувач кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти, науковець у галузі початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Народилася 2.06.1966р. у м. Переяславі-Хмельницькому, Київської області.

У 1985 р. закінчила Переяслав-Хмельиицьке педагогічне училище, а в 1991 р. — Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького за фахом «Початкове навчання».

З 1985 р. розпочала педагогічну діяльність у Веселинівській середній школі Баришівського району Київської області на посаді вихователя групи продовженого дня. З 1986 до 1988 рр. - учитель обслуговуючої праці Переяслав-Хмельницької СШ №1, а в 1988 - 1998 рр. - учитель початкових класів Переяслав-Хмельницької СШ №6.

У 1998 - 2001 рр. навчалася в аспірантурі при Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на денній формі і у встановлені терміни подала дисертацію до захисту. Кандидатську дисертацію захистила у 2002 році в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 «Дидактичні основи навчання графічної грамоти учнів початкової школи». У 2003 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки і методики початкового навчання.

З 2001 р. доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання, тепер – педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (м. Переяслав-Хмельницький).

На кафедрі педагогіки, теорії і методики початкової освіти забезпечує викладання таких нормативних навчальних дисциплін на денній та заочній формах навчання: «Дитяча література» (І курс), «Трудове навчання з практикумом» (І-ІІ курс), «Основи педагогічної творчості» (ІІІ курс), «Педагогічні технології в початковій школі» (ІV курс), «Новітні технології викладання фахових дисциплін у початковій школі», «Педагогічні теорії, технології, досвід» (V курс), «Психолого-педагогічні основи особистісно-орієнтованого навчання», «Педагогічні технології навчання у початковій школі» (VІ курс). З даних дисциплін повністю розроблені навчально-методичні комплекси (лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота, тестові завдання) у електронному варіанті.

Здійснює керівництво усіма видами педагогічної практики студентів II - VІ курсів.

В.В. Васенко запропонувала нові педагогічні підходи наповнення змісту початкового навчання графічним матеріалом для підвищення рівня засвоєння знань учнями початкових класів та розвитку в них просторової уяви. Опрацьована науковцем проблема органічно вписується в сучасні тенденції оновлення роботи початкової ланки загальноосвітньої школи і спрямована на особистісно орієнтоване навчання. В останні роки науковець активно працює над проблемою вдосконалення організації роботи початкової ніколи згідно з вимогами державних стандартів та підготовкою фахівців, здатних ефективно реалізовувати їх у практичній діяльності.

З 2002 до 2014 року виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри на громадських засадах, а з 2015 року – завідувач кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти.

В.В. Васенко підготувала і надрукувала більше 40 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

1.Організація педагогічної практики студентів за спеціальністю 7.010104 «Початкове навчання»: Методичні рекомендації для студентів, учителів шкіл та методистів педінститутів. - Переяслав-Хмельницький, 1995. - 49 с. (у співавторстві).

2.Запровадження трудового навчання в національній початковій школі кінця XIX- початку XX ст. // Проблеми національної освіти в Україні на початку XX ст.: 36. наук, праць/ Наук. ред. О.В. Сухомлинська. - К.: Ін-т педагогіки, 1996. - С. 22-32 (у співавторстві).

3.Використання гри в родинному вихованні дітей молодшого шкільного віку // Українська родина: Науково-методичний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти України / Упоряд. і наук. ред. Т.І. Люріна, В.Г. Слюсаренко, М.Г.Тараненко. - К.: КМІУВ ім. Б.Грінченка,1998.-С.1034-1045. (У співавторстві).

4.Педагогіка індивідуальної дії в досвіді А.С.Макаренка // Педагогічні ідеї А.С.Макаренка й сучасність: Проблеми та перспективи. - Переяслав-Хмельницький, 1999. - С.28-31.

5.Основи графічної підготовки молодших школярів // Початкова школа. - 2001. - № 6. - С.36-38.

6.Психолого-педагогічні аспекти підготовки молодших школярів до графічної діяльності // Школа першого ступеня: теорія і практика : Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2001. - Вип. 1. — С. 94-105.

7.Етапи графічної підготовки молодших школярів // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2002. - Вип. З,- С. 68-80.

8.Можливості молодших школярів у вивченні елементів графічної грамоти на уроках математики // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 2002. - №3. - С. 77-80.

9.Розвиток у молодших школярів умінь читати і виконувати найпростіші креслення // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2002. - №2. - С.40-42.

10.Упровадження розвивального навчання в роботу початкової школи // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003.-Вип. 9.-С. 43-47.

11.Використання дослідницької технології навчання у графічній підготовці молодших школярів // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. — Вип. 7. — С. 91-98. 

12.Васенко В.В. Педагогічна практика як обов’язків компонент професійної підготовки фахівця / В.В. Васенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» збірник наукових праць. - Вип. 26. - Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 47-50.

13.Васенко В.В. Технологічні особливості пізнавальної діяльності молодших школярів при вивченні елементів графічної грамоти /В.В. Васенко// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» збірник наукових праць. - Вип. 24. - Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 37-42.

14.Васенко В.В. Розвиток мислення учнів засобами графічних зображень як основи їх проектно-технологічної діяльності /В.В. Васенко//  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова збірник наукових праць. - Вип. 31. – К., 2012. – С. 38-43.

15.Васенко В.В. Сучасні проблеми формування компетентності майбутнього вчителя початкової школи у професійній підготовці/В.В. Васенко// Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди»: збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький 2013. -  Випуск 28. - Том 1.- С. 54-58.

16.Васенко В.В. Місце  початкової освіти у наступності графічної підготовки школярів/В.В.Васенко//  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова збірник наукових праць.  – К., 2013

17.Васенко В.В. Дидактичні підходи до організації та проведення уроків трудового навчання в початковій школі /В.В.Васенко// Школа першого ступеня: теорія і практика: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького ДПУ  імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький,

18.Васенко В.В. Підходи до організації аналітичної діяльності у графічній підготовці молодших школярів/В.В.Васенко//Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 67.–Херсон, 2015.–С.74-80.

Активний учасник конференцій, зокрема:

–Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасна початкова освіта: традиції, інновації та перспективи» (м. Херсон, 12-20 березня 2015 р.);

–Всеукраїнська науково-практична конференція: «Моделювання організаційних форм навчання в початковій школі в контексті компетентісного підходу» (м. Переяслав-Хмельницький, 26 травня 2015 р.).

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, керує конкурсними роботами студентів всеукраїнського рівня.

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:45

Смірнова Оксана Олексіївна

Оксана Смірнова: 

«Навчання красою мистецтва – ціль мого життя»

1980 р.н., к.п.н., доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», майстриня декоративно-прикладного мистецтва м.Переяслав-Хм.

 

Не уявляє свого життя без мистецтва, а особливо декоративно-прикладного. Володіє багатьма видовими категоріями декоративно-прикладного мистецтва: холодний та гарячий батики, писанкарство, ткацтво, бісероплетіння, імітація вітражу та декупажу, валяння, аплікації, вибивання, випалювання та різьба по дереву, розписи тощо. З особливим трепетом і любов’ю відноситься до мистецтва вишивки хрестиком, бісером та стрічками. Поєднує різні види декоративного мистецтва у виготовленні авторських прикрас.

Смірнова Оксана Олексіївна, народилася 22 серпня 1980 року на Черкащині у сім’ї робітників, але любов до декоративного мистецтва черпалася вже з материнським молоком. Адже саме матуся її навчила більшості із тих видів мистецтва, котрі тепер Оксана навчає своїх студентів та сина. У період з 1997 по 2000р. навчалася в Канівському училищі культури, яке закінчила з відзнакою та отримала спеціальність “Народна художня творчість” і здобула кваліфікацію керівника аматорського об’єднання декоративно-прикладного мистецтва, організатора культурно-дозвілевої діяльності, викладача образотворчості. 

Будучи студенткою Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди з 2000 року по 2005 рік Оксана зарекомендувала себе як творчою та відповідальною особистістю, організовуючи студентів до різноманітних виставок та конкурсів. Отримавши диплом магістра з відзнакою Оксана з вересня 2005 року працювала на посаді викладача кафедри мистецьких дисциплін та методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди». А з вересня 2011 року переведена на посаду доцента вищеназваної кафедри.

Оксана Смірнова достроково закінчила навчання в аспірантурі Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (образотворче мистецтво)», де успішно захистила дисертацію на тему: «Методика формування художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі навчання декоративно-прикладного мистецтва», де проявила себе ґрунтовно обізнаним фахівцем в галузі художньо-педагогічної методики, здатним досліджувати складні й фундаментальні її проблеми. 

Присвоєно звання кандидата педагогічних наук. Плідно займається науковою роботою. Результатом є написання 39 одноосібних публікацій, із них – 3 методичні посібники. Брала участь у 22 науково-практичних конференціях (9 – міжнародних, 14 – всеукраїнські та місцеві). Деякі з них після захисту: 

1. Смірнова О.О. Художньо-педагогічна компетентність у професійній підготовці вчителів образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Ізмаїл, 2009. – Вип.27. – 185с. – С.70-74.

2. Смірнова О.О. Інноваційні методи навчання декоративно-прикладного мистецтва студентів педагогічних університетів / Смірнова О.О. // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Збірник наукових праць. – Одеса ПНПУ ім.К.Д.Ушинського, 2010. – Вип.11-12. – 276с. – С.160-165.

3. Смірнова О.О. Музейно-екскурсійна роботи як засіб формування мотиваційного компонента художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова; укл. Л.Л.Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Випуск LXXXVII (87). – 276с. – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 158-164.

4. Смірнова О.О. Сутність художньо-педагогічної компетентності в професійному становленні вчителя образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Школа першого ступеня: теорія і практика: Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Випуск 25-26. – Переяслав-Хмельницький, 2009 – 275с. – С.108-116.

5. Смірнова О.О. Аналогове малювання як глибиннопсихологічні основи символізму візуальних знаків у навчанні декоративно-прикладного мистецтва майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 27-29 квітня 2011 року. – Вип. 11(16). – К.:НПУ, 2011. – 319с. – С.205-209.

6. Смірнова О.О. Медіапрезентації як один із інноваційних засобів удосконалення професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип.22. – 322с. - С.209-213.

7. Смірнова О.О. Творчі якості особистості художника-педагога у структурі професійної діяльності. / Смірнова О.О. // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20-21 жовтня 2011р.). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – 288с. – С.186-189.

8. Смірнова О.О. Вимоги сучасної освіти до професійних якостей художника-педагога в його історичному становленні. / Смірнова О.О. // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.572. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2011. – 208с. – С.177-183.

9. Смірнова О.О. Збірник програм дисциплін образотворчого циклу для студентів ВНЗ спеціальності 6.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво» / Авт. Смірнова О.О., Носаченко Т.Б. / - Переяслав-Хмельницький, 2008. – 240с.

10. Смірнова О.О. Методичні рекомендації до виконання творчої дипломної роботи студентами зі спеціальності «Образотворче мистецтво» / О.О.Смірнова. – Переяслав-Хмельницький, 2012 р. – 42 с.

11. Смірнова О.О. Підготовка студентів до здоров’язберігального підходу в процесі вивчення декоративно-прикладної творчості (на прикладі мистецтва «батику»). / Смірнова О.О. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.27. – 529 с. - С.271-275.

12. Смірнова О.О. Методичне забезпечення з декоративно-прикладного мистецтва в аспекті орієнтації на формування художньо-педагогічної компетентності особистості педагога. / Смірнова О.О. // Наукові записки: [зб.наук.ст.]/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2012.- Випуск CV (105). - с.184-192.

13. Смірнова О.О. Формування здоров'язберігаючої компетентності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва засобами народних традицій декоративної творчості. / Смірнова О.О. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 30. – С. 248-253.

14. Смірнова О.О. Декоративно-прикладне мистецтво як регенератор національної свідомості майбутніх учителів образотворчого мистецтва./ Смірнова О.О. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 

15. Смірнова О.О. Етнокультурне спрямування декоративно-прикладного мистецтва у навчально-виховному процесі ВНЗ./ Смірнова О.О. // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобудки, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Умань, 24 жовтня 2014 р.) / Уманський ДПУ імені Павла Тичини, мистецько-педагогічний факультет; [ред.кол.: Дудник О.В. (головн.ред.), Калабська В.С. (відповід.ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 162с. – С.109-112.

16. Смірнова О.О. Етнокультурний напрямок навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення декоративно-прикладної творчості / Смірнова О.О. // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського ДПУ імені Павла Тичини / [ред.кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 10. – Частина 3. – 304с. – С.203-210.

17. Смірнова О.О. Концептуальні засади відродження національного декоративно-прикладного мистецтва у педагогічному ВНЗ. / Смірнова О.О. // Всеукраїнський семінар, - Умань 27-28 листопада 2014 року.

28 березня 2013 року присвоєне вчене звання доцента кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

Підготовка та керівництво студентськими роботами до участі у Міжнародній наукові конференції «Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи»:

Теми доповідей студентів:

Михалюк Юлія – «Значення декоративно-прикладного мистецтва на уроках образотворчого мистецтва у ЗНЗ»;

Рубан Наталія – «Актуальні проблеми навчання школярів мистецтву декоративних розписів»; 

Кулик Тетяна – «Мистецтво вибійки у системі навчально-виховного процесу ЗНЗ».

Участь у організації та проведенні учнівської олімпіади з «Образотворчого мистецтва» (квітень 2014р.);

Керівництво студентськими науковими роботами до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи» (19-20 вересня 2013, Переяслав-Хмельницький). Теми доповідей:

Головко Марина – «Естетичне виховання молоді засобами українського народного декоративного розпису»;

Шпитальова Олена – «Психолого-педагогічні основи вивчення курсу «кольорознавства» у підготовці майбутніх фахівців образотворчого мистецтва».

Керівництво науковою студентською роботою та підготувала її до ІІ етапу Всеукраїнських наукових студентських робіт (студентка групи Ом-51 Овсюхно Марія, березень 2013р, Луганськ).

Рецензування МАНовських учнівських робіт та робота у комісії (5 робіт, лютий 2014р.; 4 роботи – 2015р.).

Підготовка магістрантів до участі у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Молодь, освіта, наука та мистецтво» (27-28 листопада, Умань) (7 робіт).

Проведення майстер-класу та представлення нашого ВУЗУ на Міжнародних виставках, крайні з них:

1. «Сучасні заклади освіти – 2014 року» (18 березня 2014р:12.00-16.00);

2. «Освіта і кар’єра – 2014” (13-15 листопада 2014 року).

Оксана активно і професійно займається художньо-педагогічною роботою, розробивши і впроваджуючи в практику декількох ВНЗ України систему музейно-екскурсійної роботи, яка покликана залучити майбутніх учителів до різноманітних надбань української культури як далекого минулого, так і сучасного.

 

Як творча особистість вона організовує та проводить багато культурно-виховних заходів у стінах вузу та за його межами, пропагуючи серед студентської молоді національно-культурні традиції нашого народу. Деякі з них: 

1. Оформлення виставки творчих робіт дітей-інвалідів на ХІХ обласному фестивалі творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе-2013» 27-31 травня 2013р. с.Циблі в ДОЗ «Славутич».

2. Підготовлено переможців-студентів (7 осіб) та оформлено експозицію мистецьких творів студентів та викладачів педагогічного факультету у І Всеукраїнському фестивалі майстрів народної творчості «Переяславський ярмарок», організований Міністерством культури України та Національним історико-етнографічного заповідником «Переяслав» (20-21 вересня 2013р.)

3. «Мистецтво новорічного костюма та розпис тіла: «Боді-Арт» - 26 грудня 2008року;

4. Організовано ряд заходів до проведення Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (23-25 травня 2013р.), а саме:

а) проведено майстер класи з «Мистецтва холодного батику» (ауд.318, 1 корпус) та «Виготовлення авторських прикрас у техніці валяння» (ауд.321, 1 корпус);

б) підготовлено шість колекцій одягу до участі у фестивалі:

- «Барви весни» - Аврамич Юлія, Кулик Тетяна;

- «Колиска трипілля» - Головко Марина, Мотика Тетяна;

- «Спіраль часу» - Губар Марія, Сірко Оксана;

- «Семантика жіночого начала у світобаченні трипільської культури» - Журавель Марина, Саченок Тетяна;

- «Материнство» - Басенкова Ганна, Овсюхно Марія;

- «Еволюція українських національних мотивів у сучасному одязі» - Басенкова Ганна, Мотика Тетяна.

5. Організовані та проведені майстер-класи по декоративно-прикладному мистецтву на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи» (19-20 вересня 2013, Переяслав-Хмельницький).

6. Організовані та проведені виставки та майстер-класи у рамках «Сковородинівських читаннях» (2013,2014 рр.).

7. Проведення щороку семінарів-практикумів для вчителів образотворчого мистецтва Переяслав-Хмельницького району.

8. Участь у організації та проведенні конкурсу «Писанкове диво».

9. Проведення майстер-класів та виставки творів декоративно-прикладного мистецтва на 5-му краєзнавчому зльоті учнівської молоді в рамках акції «Галерея великих перемог» 16-18 травня 2014 року м.Київ. 

10. Участь у Міжнародних майстер-класах в області традиційного прикладного мистецтва для зарубіжних спеціалістів (м.Санкт-Петербург, 3-6 грудня 2013р);

11. Підготовлено переможців-студентів (11 осіб) у конкурсі «Різдвяна атрибутика» в рамках проведення свята «Різдвяний Переяславський ярмарок» Міністерством культури України та Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав» (м.Переяслав-Хмельницький у 11 січня 2014 р.)

12. Організовано та проведено виставки, виставки-конкурси студентських та власних робіт декоративно-прикладного мистецтва, а саме:

- представлення виставка та проведення майстер-класу «Скарби рідного краю» у рамках VII обласного дитячого фольклорно-етнографічного фестивалю «Дитинства пісня Великодня» - травень 2014р.,

- декілька виставок та ряд майстер-класів до Днів відкритих дверей університету – 2013-2014н.р.,

- «Народні розписи й сучасність» - грудень 2013р.;

- до Дня міста Переяслава-Хмельницького «Народні майстри нашого міста» - 16 вересня 2013р.;

- «Персональні студентські виставки» протягом навчального року;

- «Українські мотиви» холодний батик студентів 3 курсів (червень 2014р.);

- виставки студентських заліково-екзаменаційних робіт (4 поверх, куточок біля деканату). 

13. Оформлено виставкові експозиції «Мотиви Переяславського краю» та проведено майстер-класи до Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» (2013, 2014рр.). 

Студенти спеціальності «Образотворче мистецтво», під керівництвом Оксани Олексіївни беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з «Образотворчого мистецтва» та «Декоративно-прикладного мистецтва», де отримують перемоги та номінації, також студенти брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Сильна Україна», що проходив за підтримки Міністерства освіти і науки та Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, де її учень Стеценко Володимир зайняв перше місце (2009р.). 

Організовано участь у ІІІ-му Міжнародному полікультурному фестивалі «Золоті обереги вічності», де отримали призові місця І, ІІ та ІІІ ступенів такі студенти: Михалюк Юлія, Рубан Наталія, Кулик Тетяна (25-27 жовтня 2012 р.).

Художні твори Оксани мають ліричне і глибоко-філософське спрямування, неодноразово брали участь, отримували перемогу і були визнаними кращими на виставках, конкурсах України та за її межами. Деякі з них: 

з1997 по 2000 роки систематично експонувалися у музеї Т.Г.Шевченка м. Канів (Тарасові дні); у 2004р. здобула призове місце на конкурсі студентських творчих робіт на І Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Сім’я та родинне виховання в українській національній педагогічній культурі», м.Переяслав-Хм.;

у 2005р. одержала диплом за участь у VІІ міському фестивалі мистецтва дітей та молоді «Квіти весни» у номінації «образотворче мистецтво» (живопис, аплікація), м.Переяслав-Хм.; 

2005р. брала участь у виставці «Погляд у мабутнє через сучасне», що проходила на території національного заповідника Києво-Печерської Лаври, м.Київ; 

2010р. – участь у І Всеукраїнській виставці творів художників-педагогів закладів освіти України, м.Одеса.; 

2011 р. – вишиті картини отримали І місце у Міжнародному конкурсі «Великодній тиждень…», що проходив за підтримки Міністерства культури України 19-22 квітня;

грудень 2011 року – персональна виставка «Яскраво-ніжні миті життя» (вишиті картини та авторські прикраси) представляла на Міжнародній виставці «Медвін: Подарунки до Різдва»;

травень 2012 року – представлення виставка «Скарби рідного краю» у рамках 7 обласного фестивалю «Дитинства пісня Великодня»;

вересень 2012 року – виставка вишитих картин у рамках заходів відзначення Дня міста та з нагоди 69 річниці визволення від фашистських загарбників. 

2012 р. 25-27 жовтня – участь у ІІІ-му Міжнародному полікультурному фестивалі «Золоті обереги вічності», де отримала диплом І ступеня.

2013р. 20-21вересня – участь у І Всеукраїнському фестивалі майстрів народної творчості «Переяславський ярмарок».

Також деякі з робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв (вишивка, ткацтво, писанкарство, народний розпис, килимарство петельчате, холодний та гарячий батик, авторські аксесуари, декоративні колажі, бісероплетіння тощо) є у приватних колекціях і за межами України. 

Оксана входить до складу ініціативної молоді Переяславщини МГО«Нова хвиля», де, спільно зі студентами неодноразово організовано та проведено ряд майстер-класів для дітей-інвалідів міста, району (2009-2011р.р.), організовано майстер-клас на районному фестивалі дитячої творчості «Повір у себе». Систематично проводить майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва «Місто майстрів» для дітей екологічного табору та дітей-інвалідів(2007-2011р.) від благодійної організації Грін Крос Україна.  Неодноразово разом зі студентами педагогічного факультету здійснювала дизайн сцен для проведення культурно-виховних заходів міста та району.

У 2010 році їй присвоєно звання майстрині-вишивальниці Переяславщини, які створили оберіг міста Переяслав-Хмельницького – «Рушник Переяслава».

А загалом Оксана є дипломантом 39 нагород різноманітних міських, районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних заходів. Зокрема:

1. 20-22 жотня 2004 року – грамота за ІІІ місце у конкурсі студентських творчих робіт на І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сім’я та родинне виховання в українській національній педагогічній культурі” (м.Переяслав-Хмельницький);

2. 19 квітня 2005 року – диплом за участь у VII міському фестивалі мистецтв дітей та молоді «Квіти весни» у номінації образотворче мистецтво (живопис, аплікація) (м.Переяслав-Хмельницький);

3. Грамота за підготовку та проведення року В.О.Сухомлинського в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (м.Переяслав-Хмельницький);

4. 4 жовтня 2007р. – грамота за наполегливіть і працелюбство, високу духовність і почуття обов’язку, за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців сучасної школи і з нагоди Дня вчителя (м.Переяслав-Хмельницький);

5. 4 жовтня 2007р. – грамота за багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди святкування Дня працівника освіти (м.Переяслав-Хмельницький);

6. 2 жовтня 2008р. – грамота за працелюбність, творче натхнення, відповідальне ставлення до свого покликання і постіне самовдосконалення, вагомі здобутки на благородній ниві навчання і виховання нового покоління педагогів та з нагоди святкування Дня працівників освіти (м.Переяслав-Хмельницький);

7. 6 грудня 2008р. – подяка Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім.Тараса Шевченка  за сприяння у підготовці та проведенні обласного літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря» (м.Переяслав-Хмельницький);

8. 2009р. – грамота Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства освіти і науки «Сильна Україна» (м.Київ);

9. 15 травня 2009р. – грамота за активну та сумлінну працю і вагомий особистий внесок в розвиток науково-дослідної роботи університету у 2008 році (м.Переяслав-Хмельницький);

10. Червень 2009 р. – грамота Благодійної організації «Грін Крос України» за чудову виховну роботу в «Місті майстрів» з дітьми екологічного табору Грін Крос Україна. (с.Лумшори);

11. 2009р. – грамота за особистий творчий внесок в удосконалення навчально-виховного процесу, високий професіоналізм, авторитет, наполегливість та з нагоди Дня працівників освіти (м.Переяслав-Хмельницький);

12. 2009р. – грамота Київської обласної державної адміністрації та Ктївського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді за вагомий внесок у розвиток та поширення волонтерського руху на Переяславщині та з нагоди відзначення Дня волонтера (м.Переяслав-Хмельницький);

13. 4 жовтня 2009 р – грамота з нагоди Дня працівників освіти (деканат, м.Переяслав-Хмельницький);

14. 6 жовтня 2009р. – подяка від місцевого відділу культури та туризму за дбайливе ставлення до національних традицій і особистий внесок у збереження культури та духовної спадщини Переяславщини, за високий професіоналізм і відданість роботі на педагогічній ниві, за допомогу у підготовці і проведенні мистецьких заходів до Дня міста та з нагоди Дня працівників освіти (м.Переяслав-Хмельницький);

15. 19 вересня 2010 році - присвоєно звання майстрині-вишивальниці Переяславщини, за створення Рушника міста «Дерево життя Переяслава», передачу неповторного розмаїття української культури (м.Переяслав-Хмельницький);

16. 31 березня 2010р. – подяка за активну творчу діяльність у системі мистецької освіти, участь у проведенні виставки-конкурсу та майстер-класу «Світ у писанках» (м.Переяслав-Хмельницький);

17. 17-19 березня 2010р. – диплом Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2010р» за активну науково-методичну діяльність по удосконаленню процесу навчання і виховання (м.Київ);

18. 2010р. – участь у І Всеукраїнській виставці творів художників-педагогів закладів освіти України, м.Одеса.; 

19. 19-22 квітня 2011 р. – вишиті картини отримали І місце на Міжнародному конкурсі «Великодній тиждень…», що проходив за підтримки Міністерства культури України (м.Київ);

20. червень 2011 рік – диплом лауреата молодіжної премії голови Київської обласної державної адміністрації за перемогу в номінації «За наукові досягнення»;

21. 26 червня 2011р. – грамота Київської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, досягнення вагомих успіхів у професійній діяльності, особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики, активну громадську роботу та з нагоди Дня молоді (м.Київ);

22. 12 травня 2011р. – грамота за вагомий внесок у справу підвищення рейтингу університету, активну життєву позицію та всебічну підтримку молодіжних ініціатив та з нагоди Дня університету (м.Переяслав-Хмельницький);

23. 7-10 грудня 2011 року – диплом за предствлення  персональної виставки «Яскраво-ніжні миті життя» (вишиті картини та авторські прикраси), керівника колекцій одягу «Адаптація українського національного костюма до сучасного світу буття», організацію майстер-класів у рамках  Міжнародної виставки-ярмарки «Медвін: Рукоділля. Подарунки до Різдва» (м.Київ);

24. 2011р. – грамота Благодійного фонду «Родина» за сумлінну працю, професійну майстерність, активну участь у житті громади міста та з нагоди Міжнародного жіночого дня (м.Переяслав-Хмельницький);

25. вересень 2012 року – подяка за вагомий внесок у підготовку та відзначення Дня міста 2012 року та з нагоди 69 річниці визволення Переяслав-Хмельницького від фашистських загарбників;

26. травень 2012 року – грамота головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за творчий підхід й оригінальне оформлення виставки «Скарби рідного краю» у рамках 7 обласного дитячого фольклорно-етнографічному фестивалі «Дитинства пісня Великодня» (м.Переяслав-Хмельницький);

27. 4 жовтня 2012р. – медаль імені Г.С.Сковороди ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (м.Переяслав-Хмельницький);

28. 25-26 жовтня 2012 року – лауреат І-го ступеня ІІІ-го Міжнародного полікультурного фестивалю «Золоті обереги вічності» за представлення виставки декоративно-прикладного мистецтва «Мотиви Переяслав-Хмельницького краю» (м.Мелітополь);

29. 26 жовтня 2012 року – диплом Федерації Асоціціоцій, Центрів і Клубів ЮНЕСКО Молдови за співпрацю з Федирацією ЮНЕСКО Молдови і за пропаганду духовних цінностей національного декоративно-прикладного мистецтва(м.Мелітополь);

30. 23-25 травня 2013р. – грамота за високу професійну роботу в журі Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (м.Переяслав-Хмельницький);

31. 23 травня 2013р. – подяка за підготовку студента-переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (м.Переяслав-Хмельницький);

32. 25 травня 2014р. – подяка за підготовку лауреата Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй»;

33. 24 травня 2013 року – диплом Федерації Асоціціоцій, Центрів і Клубів ЮНЕСКО Молдови за активну роботу в організаціному комітеті та в журі Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (м.Переяслав-Хмельницький);

34. 31 травня 2013р. – диплом учасника ХІХ Київського обласного фестивалю творчості дітей «Повір у себе-2013» ( с.Циблі в ДОЗ «Славутич»).

35. 20-21 вересня 2013р. – диплом Міністерства культури України та Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» за участь у І Всеукраїнському фестивалі майстрів народної творчості «Переяславський ярмарок» (м.Переяслав-Хмельницький);

36. 3-6 грудня 2013р. – диплом Управління Комітету по культурі Санкт-Петербурга учасника майстер-класів в області традиційного прикладного мистецтва для зарубіжних спеціалістів (м.Санкт-Петербург);

37. 11 січня 2014 р. – подяка Міністерства культури України та Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» за підготовку студентів-переможців, за співпрацю та сприяння участі студентів університету у конкурсі «Різдвяна атрибутика» в рамках проведення свята «Різдвяний Переяславський ярмарок» (м.Переяслав-Хмельницький);

38. 16 квітня 2014р. – подяка Міністерства культури України та Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» за активну участь та підготовку переможців конкурсу «Пасхальний дивограй».

39. 17 травня 2014 р. – грамота за вагомий внесок у виховання і формування духовної культури молоді, за участь у підготовці та проведенні Всеукраїнської олімпіади з «Образотворчого мистецтва» на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

Результати її дослідницької, навчально-методичної, виховної та громадської діяльності дозволяють говорити про поповнення української педагогічної науки перспективним науковцем, готовим підтримувати і здійснювати процеси реформування вітчизняної системи освіти.

Спрямування її навчально-виховної роботи по життю на забезпечення освоєння молоддю, дітьми художніх знань з національно-історичної спадщини. 

 

Плекати у собі внутрішнє чуття радості і зачарування життям; любити життя таким, яким воно є, і воно полюбить обов’язково нас – так можна назвати мистецтво Оксани. Кредо її життя – цілком у наших силах зробити, щоб світ довкола став трішки кращим. Не боятися вмирущості, не боятися забуття. Робити те, що переживе нас, те, що зробимо лише ми і ніхто інший, для загального добра. Звичаї, обряди і мистецтво нашого народу є мостами, якими ми йдемо через болото життя.

 

 

 

Успішне керівництво магістерськими та дипломними роботами, де роботи послугували оформленням університету

П'ятниця, 29 травня 2015 12:44

Шпитальова Олена Вадимівна

Шпитальова Олена Вадимівна

 

Викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання.

Освіта

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво» (2005 – 2010р.).

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Управління навчальним закладом (2010 – 2011р.)

Педагогічна робота.

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2013 – по сьогоднішній день).

Викладає «Рисунок», «Прикладну графіку», «Пластичне мистецтво», «Дизайн і художнє конструювання». Керує різними видами практик. 

Як творча особистість працює з новими нетрадиційними техніками та матеріалами.

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:44

Шокірова Заріна Рустамівна

Шокірова Заріна Рустамівна

Викладач  кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Народилась у м. Кокчетав  26 .10. 1988.

Освіта

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за спеціальністю «викладач образотворчого мистецтва»(2006 -2011);

Педагогічна робота. 

Викладання в Переяслав- Хмельницькій ДХШ (2011-2014) на посаді вчитель .

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»( 2013 -  по сьогоднішній день)на посаді викладач мистецьких дисциплін; курси – «Живопис», «Рисунок», «Кольорознавство», «Основи моделювання одягу».

Як творча особистість працює та розвивається в галузі  олійного живопису.

Головний принцип роботи:  творити з любов`ю і любити те, що ти робиш.

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:43

Ткаченко Олена Миколаївна

 

                                   Освіта      
Переяслав-Хмельницька ЗОШ № 4 (1980-1990), Переяслав-Хмельницька дитяча музична школа (1981-1988), Переяслав-Хмельницький ДПІ ім. Г. С. Сковороди, педагогічний факультет,  спеціальність „Вчитель початкових класів і музики” (1991-1996), аспірантура Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. С. Сковороди, денна форма навчання за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка, історія педагогіки (2003-2006). Тема дисертаційного дослідження «Мистецька освіта в колегіумах Лівобережної України (XVIII – початок XIX ст.)», науковий керівник – Отич О. М., доктор педагогічний наук, професор, в. о. директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

                                             Педагогічна робота
З 1989 року розпочала трудову діяльність на посадах музичного керівника в д/з № 9 „Сонечко” та д/з № 12  міста Переяслава-Хмельницького, а з 1990 по 1991 рр. працювала лаборантом кафедри педагогіки і психології Переяслав-Хмельницького філіалу КДПІ ім. О. М. Горького.
Викладала на кафедрі музики Переяслав-Хмельницького ДПІ ім. Г. С. Сковороди на посадах асистента (1996-1998), викладача (1998-2010) індивідуальні заняття з «Постановки голосу», «Основного музичного інструменту» та «Додаткового музичного інструменту» (фортепіано); старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2010 – по сьогоднішній день). Розробила робочу програму спецкурсу «Суміжні види мистецтва» та навчальної дисципліни «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у ЗНЗ»

З 1994 року заміжня. Виховує сина 1998 року народження.

Старший викладач  кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Народилася  у місті Переяславі-Хмельницькому  Київської області (Україна) 4 квітня   1973 року.

    

 

 

 

Наукові публікації
Опубліковано 20 наукових праць, у тому числі 11 одноосібних статей, надрукованих у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 – у зарубіжному науковому електронному виданні та 8 – у збірниках матеріалів конференцій.
1. Ткаченко О. М. Використання українського музичного фольклору в організації дозвілля школярів // Збірник наукових праць „ Педагогічний процес: теорія і практика”. – Вип. 2. – К., 2003. – С. 197 – 204.
2. Ткаченко О. М. Педагогічна функція музичного фольклору // Збірник наукових праць „Професійно-художня освіта України”. – Вип. 2. – Київ-Черкаси, 2003. – С. 226 – 231.
3. Ткаченко О. М. Модернізація художньо-педагогічної освіти на Лівобережній Україні: історія та сучасність // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти” – Полтава, 2005. – 102 с. (С. 46 - 49)
4. Ткаченко О. М. Розвиток музичної освіти на Лівобережній Україні в контексті національно-культурного відродження ХVI – XVIII ст. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2005. – № 2. – 157 с. (С. 116 – 119).
     5. Ткаченко О. М. Становлення і розвиток шкільного театру в колегіумах Лівобережної України ХVІІ – ХVІІІ ст. // Вісник книжкової палати. – № 3. - 2006. –  52 с. (С. 40 – 43).

           6. Ткаченко О. М. Мистецька освіта як об’єкт наукового дослідження. Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти». – К., 2009. – . 
7. Ткаченко О. М. Підготовка майбутніх учителів музики до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітніх школах. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 25. – 546 с. (С. 174-178).
8. Ткаченко О. М. Гігієна голосу у вокальній підготовці майбутніх фахівців музично-педагогічного профілю. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 27. – 529 с. (С. 298 – 303).
9. Ткаченко О. М. Києво-Печерська лавра – осередок розвитку мистецької освіти (друга пол. XVI – поч. XIX ст.) // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28. - Т. ІІ – 626 с. (С. 332-337) - 0,45 друк. арк.
10. Ткаченко О. М. Особливості охорони голосу у процесі вокальної підготовки майбутніх вчителів музики. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2013.– Вип. 30. – 708с.(С.268-272). 
11. Ткаченко О. М. Музична освіта у Переяславському колегіумі. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку Київської області / ред.. рада вид.: В. Г. Кремінь (гол.) [та ін.] ; редкол. тому В. П. Коцур (гол.) [та ін.] ; НАПН України ; Асоціація ректорів пед.. ун-тів Європи ; Ін-т вищої освіти. – К. : Знання України, 2013. – 419, [1] с. – ISBN 978-966-316-333-8. –  (C. 73-79).
      12. Ткаченко Е.Н. Художественное образование в развитии личности: история и современность // Концепт. – 2014. –  № 02 (февраль). – АRT 14049. – 0,6 п.л. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14049.htm.-Гос.рег.Эл № ФС 77-49965. - ISSN 2304-12X.    

                                          Нагороди
1. Грамоти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за багаторічну творчу науково-педагогічну діяльність в системі освіти та вагомий особистий внесок у підготовці висококваліфікованих фахівців сучасної школи (2003 р., 2007 р., 2009 р., 2014 р.).
2. Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за відродження високих духовних традицій вітчизняного вокального мистецтва, вміння приносити радість і насолоду людям виконанням вокально-хорових творів (2010 р.).
3. Диплом ЮНЕСКО за активну роботу в організаційному комітеті Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (2013 р.).
4. Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за підготовку лауреата Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (2013 р.).

 

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:40

Палюкенієнє Світлана Вікторівна

Палюкенієнє Світлана Вікторівна

 

Викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

 Народилася у м. Київ 14.02.1975р.

 Освіта

 2010р. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво»

 2012р. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» за спеціальністю «Управління навчальним закладом»

 Додаткова освіта

 2007р.- 2008р. курси по виготовленню авторської ляльки в «Школе кукольного мастерства» галереї «Парсуна»

   

Педагогічна робота

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2011 – по сьогоднішній день) на посаді викладач кафедри  мистецьких дисциплін і методик навчання

Практичні заняття

1.Дизайн та художнє конструювання

2.Пластика малих форм

3.Скульптура малих форм

4.Скульптура з основами пластичної анатомії

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:39

Паламарчук Валентин Миколайович

             Паламарчук Валентин Миколайович

 

      Викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди » фахівець з народних інструментів.

1995-1999 навчався в Канівському училищі культури за спеціальністю народна художня творчість і отримав кваліфікацію “Керівник оркестру (ансамблю) народних інструментів, організатор культурно-дозвілевої діяльності, викладач народних інструментів”.

1999-2003 навчався в Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті  імені Г.С Сковороди де отримав повну вищу освіту за спеціальністю “ Педагогіка і методика середньої освіти. Музика’’ та здобув кваліфікацію викладач музики та методики музичного виховання.

  Педагогічна діяльність

2002 -2006 прийнятий на посаду концертмейстера кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання і по сумісництву адміністратор студентського бюро.

2006 року  і по даний час працює на посаді викладача  кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання. Приймає активну участь у підтримці творчої молоді вузу,  в науковій роботі видає статті у фахових і зарубіжних виданнях.

Фахові дисципліни

1 Основний музичний інструмент ( баян, акордеон, фортепіано)

2 Додатковий музичний інструмент 

3 Інноваційні технології у ВНЗ

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:39

Носаченко Тетяна Борисівна

Носаченко Тетяна Борисівна

 

 Доцент, кандидат педагогічних наук. Викладач теоретичних дисциплін мистецького профілю. Керує дипломними роботами студентів, різними видами практик, науковою проблемною групою студентів. Коло інтересів пов’язано з питаннями інноваційних технологій навчання мистецьких дисциплін.

Як творча особистість постійно працює з новими нетрадиційними техніками та матеріалами, вивчає технології сучасних креативних видів декоративно-прикладної творчості (квілінг, скрапбукінг, декупаж, вовняна акварель, пап’є-маше, розпис у техніці point-to-point…), до яких залучає студентів.

 

Під керівництвом викладача студенти постійно приймають участь в регіональних та всеукраїнських творчих конкурсах, фестивалях з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, виставках, олімпіадах.