^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Авто и видеорегистраторы продаются здесь

Професорсько-викладацький склад

П'ятниця, 29 травня 2015 12:45

Смірнова Оксана Олексіївна

Автор

Оксана Смірнова: 

«Навчання красою мистецтва – ціль мого життя»

1980 р.н., к.п.н., доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди», майстриня декоративно-прикладного мистецтва м.Переяслав-Хм.

 

Не уявляє свого життя без мистецтва, а особливо декоративно-прикладного. Володіє багатьма видовими категоріями декоративно-прикладного мистецтва: холодний та гарячий батики, писанкарство, ткацтво, бісероплетіння, імітація вітражу та декупажу, валяння, аплікації, вибивання, випалювання та різьба по дереву, розписи тощо. З особливим трепетом і любов’ю відноситься до мистецтва вишивки хрестиком, бісером та стрічками. Поєднує різні види декоративного мистецтва у виготовленні авторських прикрас.

Смірнова Оксана Олексіївна, народилася 22 серпня 1980 року на Черкащині у сім’ї робітників, але любов до декоративного мистецтва черпалася вже з материнським молоком. Адже саме матуся її навчила більшості із тих видів мистецтва, котрі тепер Оксана навчає своїх студентів та сина. У період з 1997 по 2000р. навчалася в Канівському училищі культури, яке закінчила з відзнакою та отримала спеціальність “Народна художня творчість” і здобула кваліфікацію керівника аматорського об’єднання декоративно-прикладного мистецтва, організатора культурно-дозвілевої діяльності, викладача образотворчості. 

Будучи студенткою Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди з 2000 року по 2005 рік Оксана зарекомендувала себе як творчою та відповідальною особистістю, організовуючи студентів до різноманітних виставок та конкурсів. Отримавши диплом магістра з відзнакою Оксана з вересня 2005 року працювала на посаді викладача кафедри мистецьких дисциплін та методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди». А з вересня 2011 року переведена на посаду доцента вищеназваної кафедри.

Оксана Смірнова достроково закінчила навчання в аспірантурі Київського національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання (образотворче мистецтво)», де успішно захистила дисертацію на тему: «Методика формування художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі навчання декоративно-прикладного мистецтва», де проявила себе ґрунтовно обізнаним фахівцем в галузі художньо-педагогічної методики, здатним досліджувати складні й фундаментальні її проблеми. 

Присвоєно звання кандидата педагогічних наук. Плідно займається науковою роботою. Результатом є написання 39 одноосібних публікацій, із них – 3 методичні посібники. Брала участь у 22 науково-практичних конференціях (9 – міжнародних, 14 – всеукраїнські та місцеві). Деякі з них після захисту: 

1. Смірнова О.О. Художньо-педагогічна компетентність у професійній підготовці вчителів образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету: історичні науки. Педагогічні науки. Філологічні науки: Збірник наукових праць. – Ізмаїл, 2009. – Вип.27. – 185с. – С.70-74.

2. Смірнова О.О. Інноваційні методи навчання декоративно-прикладного мистецтва студентів педагогічних університетів / Смірнова О.О. // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д.Ушинського: Збірник наукових праць. – Одеса ПНПУ ім.К.Д.Ушинського, 2010. – Вип.11-12. – 276с. – С.160-165.

3. Смірнова О.О. Музейно-екскурсійна роботи як засіб формування мотиваційного компонента художньо-педагогічної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Наукові записки: [збірник наукових статей] / М-во освіти і науки України; Нац. пед. ун-т імені М.П.Драгоманова; укл. Л.Л.Макаренко. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2010. – Випуск LXXXVII (87). – 276с. – (Серія педагогічні та історичні науки). – С. 158-164.

4. Смірнова О.О. Сутність художньо-педагогічної компетентності в професійному становленні вчителя образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Школа першого ступеня: теорія і практика: Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Випуск 25-26. – Переяслав-Хмельницький, 2009 – 275с. – С.108-116.

5. Смірнова О.О. Аналогове малювання як глибиннопсихологічні основи символізму візуальних знаків у навчанні декоративно-прикладного мистецтва майбутніх учителів образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова. Серія 14. Теорія і методика мистецької освіти: Збірник наукових праць / Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти», 27-29 квітня 2011 року. – Вип. 11(16). – К.:НПУ, 2011. – 319с. – С.205-209.

6. Смірнова О.О. Медіапрезентації як один із інноваційних засобів удосконалення професійної підготовки вчителів образотворчого мистецтва / Смірнова О.О. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2011. – Вип.22. – 322с. - С.209-213.

7. Смірнова О.О. Творчі якості особистості художника-педагога у структурі професійної діяльності. / Смірнова О.О. // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобутки, проблеми та перспективи: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Умань, 20-21 жовтня 2011р.). – Умань: ПП Жовтий О.О., 2011. – 288с. – С.186-189.

8. Смірнова О.О. Вимоги сучасної освіти до професійних якостей художника-педагога в його історичному становленні. / Смірнова О.О. // Науковий вісник Чернівецького університету. Вип.572. Педагогіка і психологія. – Чернівці: Чернівецький нац. у-т, 2011. – 208с. – С.177-183.

9. Смірнова О.О. Збірник програм дисциплін образотворчого циклу для студентів ВНЗ спеціальності 6.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво» / Авт. Смірнова О.О., Носаченко Т.Б. / - Переяслав-Хмельницький, 2008. – 240с.

10. Смірнова О.О. Методичні рекомендації до виконання творчої дипломної роботи студентами зі спеціальності «Образотворче мистецтво» / О.О.Смірнова. – Переяслав-Хмельницький, 2012 р. – 42 с.

11. Смірнова О.О. Підготовка студентів до здоров’язберігального підходу в процесі вивчення декоративно-прикладної творчості (на прикладі мистецтва «батику»). / Смірнова О.О. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип.27. – 529 с. - С.271-275.

12. Смірнова О.О. Методичне забезпечення з декоративно-прикладного мистецтва в аспекті орієнтації на формування художньо-педагогічної компетентності особистості педагога. / Смірнова О.О. // Наукові записки: [зб.наук.ст.]/М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НПУ ім.М.П.Драгоманова, 2012.- Випуск CV (105). - с.184-192.

13. Смірнова О.О. Формування здоров'язберігаючої компетентності майбутніх вчителів образотворчого мистецтва засобами народних традицій декоративної творчості. / Смірнова О.О. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 30. – С. 248-253.

14. Смірнова О.О. Декоративно-прикладне мистецтво як регенератор національної свідомості майбутніх учителів образотворчого мистецтва./ Смірнова О.О. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Науково-теоретичний збірник. – Переяслав-Хмельницький, 

15. Смірнова О.О. Етнокультурне спрямування декоративно-прикладного мистецтва у навчально-виховному процесі ВНЗ./ Смірнова О.О. // Теоретико-методологічні аспекти мистецької освіти: здобудки, проблеми та перспективи: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м.Умань, 24 жовтня 2014 р.) / Уманський ДПУ імені Павла Тичини, мистецько-педагогічний факультет; [ред.кол.: Дудник О.В. (головн.ред.), Калабська В.С. (відповід.ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – 162с. – С.109-112.

16. Смірнова О.О. Етнокультурний напрямок навчання майбутніх учителів образотворчого мистецтва у процесі вивчення декоративно-прикладної творчості / Смірнова О.О. // Проблеми підготовки сучасного вчителя: збірник наукових праць Уманського ДПУ імені Павла Тичини / [ред.кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) та ін.]. – Умань: ФОП Жовтий О.О., 2014. – Випуск 10. – Частина 3. – 304с. – С.203-210.

17. Смірнова О.О. Концептуальні засади відродження національного декоративно-прикладного мистецтва у педагогічному ВНЗ. / Смірнова О.О. // Всеукраїнський семінар, - Умань 27-28 листопада 2014 року.

28 березня 2013 року присвоєне вчене звання доцента кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

Підготовка та керівництво студентськими роботами до участі у Міжнародній наукові конференції «Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи»:

Теми доповідей студентів:

Михалюк Юлія – «Значення декоративно-прикладного мистецтва на уроках образотворчого мистецтва у ЗНЗ»;

Рубан Наталія – «Актуальні проблеми навчання школярів мистецтву декоративних розписів»; 

Кулик Тетяна – «Мистецтво вибійки у системі навчально-виховного процесу ЗНЗ».

Участь у організації та проведенні учнівської олімпіади з «Образотворчого мистецтва» (квітень 2014р.);

Керівництво студентськими науковими роботами до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи» (19-20 вересня 2013, Переяслав-Хмельницький). Теми доповідей:

Головко Марина – «Естетичне виховання молоді засобами українського народного декоративного розпису»;

Шпитальова Олена – «Психолого-педагогічні основи вивчення курсу «кольорознавства» у підготовці майбутніх фахівців образотворчого мистецтва».

Керівництво науковою студентською роботою та підготувала її до ІІ етапу Всеукраїнських наукових студентських робіт (студентка групи Ом-51 Овсюхно Марія, березень 2013р, Луганськ).

Рецензування МАНовських учнівських робіт та робота у комісії (5 робіт, лютий 2014р.; 4 роботи – 2015р.).

Підготовка магістрантів до участі у Всеукраїнському науково-практичному семінарі «Молодь, освіта, наука та мистецтво» (27-28 листопада, Умань) (7 робіт).

Проведення майстер-класу та представлення нашого ВУЗУ на Міжнародних виставках, крайні з них:

1. «Сучасні заклади освіти – 2014 року» (18 березня 2014р:12.00-16.00);

2. «Освіта і кар’єра – 2014” (13-15 листопада 2014 року).

Оксана активно і професійно займається художньо-педагогічною роботою, розробивши і впроваджуючи в практику декількох ВНЗ України систему музейно-екскурсійної роботи, яка покликана залучити майбутніх учителів до різноманітних надбань української культури як далекого минулого, так і сучасного.

 

Як творча особистість вона організовує та проводить багато культурно-виховних заходів у стінах вузу та за його межами, пропагуючи серед студентської молоді національно-культурні традиції нашого народу. Деякі з них: 

1. Оформлення виставки творчих робіт дітей-інвалідів на ХІХ обласному фестивалі творчості дітей з особливими потребами «Повір у себе-2013» 27-31 травня 2013р. с.Циблі в ДОЗ «Славутич».

2. Підготовлено переможців-студентів (7 осіб) та оформлено експозицію мистецьких творів студентів та викладачів педагогічного факультету у І Всеукраїнському фестивалі майстрів народної творчості «Переяславський ярмарок», організований Міністерством культури України та Національним історико-етнографічного заповідником «Переяслав» (20-21 вересня 2013р.)

3. «Мистецтво новорічного костюма та розпис тіла: «Боді-Арт» - 26 грудня 2008року;

4. Організовано ряд заходів до проведення Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (23-25 травня 2013р.), а саме:

а) проведено майстер класи з «Мистецтва холодного батику» (ауд.318, 1 корпус) та «Виготовлення авторських прикрас у техніці валяння» (ауд.321, 1 корпус);

б) підготовлено шість колекцій одягу до участі у фестивалі:

- «Барви весни» - Аврамич Юлія, Кулик Тетяна;

- «Колиска трипілля» - Головко Марина, Мотика Тетяна;

- «Спіраль часу» - Губар Марія, Сірко Оксана;

- «Семантика жіночого начала у світобаченні трипільської культури» - Журавель Марина, Саченок Тетяна;

- «Материнство» - Басенкова Ганна, Овсюхно Марія;

- «Еволюція українських національних мотивів у сучасному одязі» - Басенкова Ганна, Мотика Тетяна.

5. Організовані та проведені майстер-класи по декоративно-прикладному мистецтву на Всеукраїнській науково-практичній конференції «Українське національне виховання: реалії, тенденції, перспективи» (19-20 вересня 2013, Переяслав-Хмельницький).

6. Організовані та проведені виставки та майстер-класи у рамках «Сковородинівських читаннях» (2013,2014 рр.).

7. Проведення щороку семінарів-практикумів для вчителів образотворчого мистецтва Переяслав-Хмельницького району.

8. Участь у організації та проведенні конкурсу «Писанкове диво».

9. Проведення майстер-класів та виставки творів декоративно-прикладного мистецтва на 5-му краєзнавчому зльоті учнівської молоді в рамках акції «Галерея великих перемог» 16-18 травня 2014 року м.Київ. 

10. Участь у Міжнародних майстер-класах в області традиційного прикладного мистецтва для зарубіжних спеціалістів (м.Санкт-Петербург, 3-6 грудня 2013р);

11. Підготовлено переможців-студентів (11 осіб) у конкурсі «Різдвяна атрибутика» в рамках проведення свята «Різдвяний Переяславський ярмарок» Міністерством культури України та Національним історико-етнографічним заповідником «Переяслав» (м.Переяслав-Хмельницький у 11 січня 2014 р.)

12. Організовано та проведено виставки, виставки-конкурси студентських та власних робіт декоративно-прикладного мистецтва, а саме:

- представлення виставка та проведення майстер-класу «Скарби рідного краю» у рамках VII обласного дитячого фольклорно-етнографічного фестивалю «Дитинства пісня Великодня» - травень 2014р.,

- декілька виставок та ряд майстер-класів до Днів відкритих дверей університету – 2013-2014н.р.,

- «Народні розписи й сучасність» - грудень 2013р.;

- до Дня міста Переяслава-Хмельницького «Народні майстри нашого міста» - 16 вересня 2013р.;

- «Персональні студентські виставки» протягом навчального року;

- «Українські мотиви» холодний батик студентів 3 курсів (червень 2014р.);

- виставки студентських заліково-екзаменаційних робіт (4 поверх, куточок біля деканату). 

13. Оформлено виставкові експозиції «Мотиви Переяславського краю» та проведено майстер-класи до Всеукраїнського історико-культурологічного форуму «Сікорські читання» (2013, 2014рр.). 

Студенти спеціальності «Образотворче мистецтво», під керівництвом Оксани Олексіївни беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з «Образотворчого мистецтва» та «Декоративно-прикладного мистецтва», де отримують перемоги та номінації, також студенти брали участь у Всеукраїнському конкурсі «Сильна Україна», що проходив за підтримки Міністерства освіти і науки та Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, де її учень Стеценко Володимир зайняв перше місце (2009р.). 

Організовано участь у ІІІ-му Міжнародному полікультурному фестивалі «Золоті обереги вічності», де отримали призові місця І, ІІ та ІІІ ступенів такі студенти: Михалюк Юлія, Рубан Наталія, Кулик Тетяна (25-27 жовтня 2012 р.).

Художні твори Оксани мають ліричне і глибоко-філософське спрямування, неодноразово брали участь, отримували перемогу і були визнаними кращими на виставках, конкурсах України та за її межами. Деякі з них: 

з1997 по 2000 роки систематично експонувалися у музеї Т.Г.Шевченка м. Канів (Тарасові дні); у 2004р. здобула призове місце на конкурсі студентських творчих робіт на І Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Сім’я та родинне виховання в українській національній педагогічній культурі», м.Переяслав-Хм.;

у 2005р. одержала диплом за участь у VІІ міському фестивалі мистецтва дітей та молоді «Квіти весни» у номінації «образотворче мистецтво» (живопис, аплікація), м.Переяслав-Хм.; 

2005р. брала участь у виставці «Погляд у мабутнє через сучасне», що проходила на території національного заповідника Києво-Печерської Лаври, м.Київ; 

2010р. – участь у І Всеукраїнській виставці творів художників-педагогів закладів освіти України, м.Одеса.; 

2011 р. – вишиті картини отримали І місце у Міжнародному конкурсі «Великодній тиждень…», що проходив за підтримки Міністерства культури України 19-22 квітня;

грудень 2011 року – персональна виставка «Яскраво-ніжні миті життя» (вишиті картини та авторські прикраси) представляла на Міжнародній виставці «Медвін: Подарунки до Різдва»;

травень 2012 року – представлення виставка «Скарби рідного краю» у рамках 7 обласного фестивалю «Дитинства пісня Великодня»;

вересень 2012 року – виставка вишитих картин у рамках заходів відзначення Дня міста та з нагоди 69 річниці визволення від фашистських загарбників. 

2012 р. 25-27 жовтня – участь у ІІІ-му Міжнародному полікультурному фестивалі «Золоті обереги вічності», де отримала диплом І ступеня.

2013р. 20-21вересня – участь у І Всеукраїнському фестивалі майстрів народної творчості «Переяславський ярмарок».

Також деякі з робіт образотворчого та декоративно-прикладного мистецтв (вишивка, ткацтво, писанкарство, народний розпис, килимарство петельчате, холодний та гарячий батик, авторські аксесуари, декоративні колажі, бісероплетіння тощо) є у приватних колекціях і за межами України. 

Оксана входить до складу ініціативної молоді Переяславщини МГО«Нова хвиля», де, спільно зі студентами неодноразово організовано та проведено ряд майстер-класів для дітей-інвалідів міста, району (2009-2011р.р.), організовано майстер-клас на районному фестивалі дитячої творчості «Повір у себе». Систематично проводить майстер-класи з декоративно-прикладного мистецтва «Місто майстрів» для дітей екологічного табору та дітей-інвалідів(2007-2011р.) від благодійної організації Грін Крос Україна.  Неодноразово разом зі студентами педагогічного факультету здійснювала дизайн сцен для проведення культурно-виховних заходів міста та району.

У 2010 році їй присвоєно звання майстрині-вишивальниці Переяславщини, які створили оберіг міста Переяслав-Хмельницького – «Рушник Переяслава».

А загалом Оксана є дипломантом 39 нагород різноманітних міських, районних, обласних, Всеукраїнських та Міжнародних заходів. Зокрема:

1. 20-22 жотня 2004 року – грамота за ІІІ місце у конкурсі студентських творчих робіт на І Всеукраїнській науково-практичній конференції «Сім’я та родинне виховання в українській національній педагогічній культурі” (м.Переяслав-Хмельницький);

2. 19 квітня 2005 року – диплом за участь у VII міському фестивалі мистецтв дітей та молоді «Квіти весни» у номінації образотворче мистецтво (живопис, аплікація) (м.Переяслав-Хмельницький);

3. Грамота за підготовку та проведення року В.О.Сухомлинського в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (м.Переяслав-Хмельницький);

4. 4 жовтня 2007р. – грамота за наполегливіть і працелюбство, високу духовність і почуття обов’язку, за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців сучасної школи і з нагоди Дня вчителя (м.Переяслав-Хмельницький);

5. 4 жовтня 2007р. – грамота за багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення у професійній діяльності та з нагоди святкування Дня працівника освіти (м.Переяслав-Хмельницький);

6. 2 жовтня 2008р. – грамота за працелюбність, творче натхнення, відповідальне ставлення до свого покликання і постіне самовдосконалення, вагомі здобутки на благородній ниві навчання і виховання нового покоління педагогів та з нагоди святкування Дня працівників освіти (м.Переяслав-Хмельницький);

7. 6 грудня 2008р. – подяка Всеукраїнського товариства “Просвіта” ім.Тараса Шевченка  за сприяння у підготовці та проведенні обласного літературно-мистецького фестивалю «Переяславська осінь Кобзаря» (м.Переяслав-Хмельницький);

8. 2009р. – грамота Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту та Міністерства освіти і науки «Сильна Україна» (м.Київ);

9. 15 травня 2009р. – грамота за активну та сумлінну працю і вагомий особистий внесок в розвиток науково-дослідної роботи університету у 2008 році (м.Переяслав-Хмельницький);

10. Червень 2009 р. – грамота Благодійної організації «Грін Крос України» за чудову виховну роботу в «Місті майстрів» з дітьми екологічного табору Грін Крос Україна. (с.Лумшори);

11. 2009р. – грамота за особистий творчий внесок в удосконалення навчально-виховного процесу, високий професіоналізм, авторитет, наполегливість та з нагоди Дня працівників освіти (м.Переяслав-Хмельницький);

12. 2009р. – грамота Київської обласної державної адміністрації та Ктївського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді за вагомий внесок у розвиток та поширення волонтерського руху на Переяславщині та з нагоди відзначення Дня волонтера (м.Переяслав-Хмельницький);

13. 4 жовтня 2009 р – грамота з нагоди Дня працівників освіти (деканат, м.Переяслав-Хмельницький);

14. 6 жовтня 2009р. – подяка від місцевого відділу культури та туризму за дбайливе ставлення до національних традицій і особистий внесок у збереження культури та духовної спадщини Переяславщини, за високий професіоналізм і відданість роботі на педагогічній ниві, за допомогу у підготовці і проведенні мистецьких заходів до Дня міста та з нагоди Дня працівників освіти (м.Переяслав-Хмельницький);

15. 19 вересня 2010 році - присвоєно звання майстрині-вишивальниці Переяславщини, за створення Рушника міста «Дерево життя Переяслава», передачу неповторного розмаїття української культури (м.Переяслав-Хмельницький);

16. 31 березня 2010р. – подяка за активну творчу діяльність у системі мистецької освіти, участь у проведенні виставки-конкурсу та майстер-класу «Світ у писанках» (м.Переяслав-Хмельницький);

17. 17-19 березня 2010р. – диплом Міжнародної виставки «Сучасні навчальні заклади – 2010р» за активну науково-методичну діяльність по удосконаленню процесу навчання і виховання (м.Київ);

18. 2010р. – участь у І Всеукраїнській виставці творів художників-педагогів закладів освіти України, м.Одеса.; 

19. 19-22 квітня 2011 р. – вишиті картини отримали І місце на Міжнародному конкурсі «Великодній тиждень…», що проходив за підтримки Міністерства культури України (м.Київ);

20. червень 2011 рік – диплом лауреата молодіжної премії голови Київської обласної державної адміністрації за перемогу в номінації «За наукові досягнення»;

21. 26 червня 2011р. – грамота Київської обласної державної адміністрації за багаторічну сумлінну працю, досягнення вагомих успіхів у професійній діяльності, особистий внесок у реалізацію державної молодіжної політики, активну громадську роботу та з нагоди Дня молоді (м.Київ);

22. 12 травня 2011р. – грамота за вагомий внесок у справу підвищення рейтингу університету, активну життєву позицію та всебічну підтримку молодіжних ініціатив та з нагоди Дня університету (м.Переяслав-Хмельницький);

23. 7-10 грудня 2011 року – диплом за предствлення  персональної виставки «Яскраво-ніжні миті життя» (вишиті картини та авторські прикраси), керівника колекцій одягу «Адаптація українського національного костюма до сучасного світу буття», організацію майстер-класів у рамках  Міжнародної виставки-ярмарки «Медвін: Рукоділля. Подарунки до Різдва» (м.Київ);

24. 2011р. – грамота Благодійного фонду «Родина» за сумлінну працю, професійну майстерність, активну участь у житті громади міста та з нагоди Міжнародного жіночого дня (м.Переяслав-Хмельницький);

25. вересень 2012 року – подяка за вагомий внесок у підготовку та відзначення Дня міста 2012 року та з нагоди 69 річниці визволення Переяслав-Хмельницького від фашистських загарбників;

26. травень 2012 року – грамота головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації за творчий підхід й оригінальне оформлення виставки «Скарби рідного краю» у рамках 7 обласного дитячого фольклорно-етнографічному фестивалі «Дитинства пісня Великодня» (м.Переяслав-Хмельницький);

27. 4 жовтня 2012р. – медаль імені Г.С.Сковороди ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (м.Переяслав-Хмельницький);

28. 25-26 жовтня 2012 року – лауреат І-го ступеня ІІІ-го Міжнародного полікультурного фестивалю «Золоті обереги вічності» за представлення виставки декоративно-прикладного мистецтва «Мотиви Переяслав-Хмельницького краю» (м.Мелітополь);

29. 26 жовтня 2012 року – диплом Федерації Асоціціоцій, Центрів і Клубів ЮНЕСКО Молдови за співпрацю з Федирацією ЮНЕСКО Молдови і за пропаганду духовних цінностей національного декоративно-прикладного мистецтва(м.Мелітополь);

30. 23-25 травня 2013р. – грамота за високу професійну роботу в журі Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (м.Переяслав-Хмельницький);

31. 23 травня 2013р. – подяка за підготовку студента-переможця ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (м.Переяслав-Хмельницький);

32. 25 травня 2014р. – подяка за підготовку лауреата Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй»;

33. 24 травня 2013 року – диплом Федерації Асоціціоцій, Центрів і Клубів ЮНЕСКО Молдови за активну роботу в організаціному комітеті та в журі Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (м.Переяслав-Хмельницький);

34. 31 травня 2013р. – диплом учасника ХІХ Київського обласного фестивалю творчості дітей «Повір у себе-2013» ( с.Циблі в ДОЗ «Славутич»).

35. 20-21 вересня 2013р. – диплом Міністерства культури України та Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» за участь у І Всеукраїнському фестивалі майстрів народної творчості «Переяславський ярмарок» (м.Переяслав-Хмельницький);

36. 3-6 грудня 2013р. – диплом Управління Комітету по культурі Санкт-Петербурга учасника майстер-класів в області традиційного прикладного мистецтва для зарубіжних спеціалістів (м.Санкт-Петербург);

37. 11 січня 2014 р. – подяка Міністерства культури України та Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» за підготовку студентів-переможців, за співпрацю та сприяння участі студентів університету у конкурсі «Різдвяна атрибутика» в рамках проведення свята «Різдвяний Переяславський ярмарок» (м.Переяслав-Хмельницький);

38. 16 квітня 2014р. – подяка Міністерства культури України та Національного історико-етнографічного заповідника «Переяслав» за активну участь та підготовку переможців конкурсу «Пасхальний дивограй».

39. 17 травня 2014 р. – грамота за вагомий внесок у виховання і формування духовної культури молоді, за участь у підготовці та проведенні Всеукраїнської олімпіади з «Образотворчого мистецтва» на базі ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди».

Результати її дослідницької, навчально-методичної, виховної та громадської діяльності дозволяють говорити про поповнення української педагогічної науки перспективним науковцем, готовим підтримувати і здійснювати процеси реформування вітчизняної системи освіти.

Спрямування її навчально-виховної роботи по життю на забезпечення освоєння молоддю, дітьми художніх знань з національно-історичної спадщини. 

 

Плекати у собі внутрішнє чуття радості і зачарування життям; любити життя таким, яким воно є, і воно полюбить обов’язково нас – так можна назвати мистецтво Оксани. Кредо її життя – цілком у наших силах зробити, щоб світ довкола став трішки кращим. Не боятися вмирущості, не боятися забуття. Робити те, що переживе нас, те, що зробимо лише ми і ніхто інший, для загального добра. Звичаї, обряди і мистецтво нашого народу є мостами, якими ми йдемо через болото життя.

 

 

 

Успішне керівництво магістерськими та дипломними роботами, де роботи послугували оформленням університету

П'ятниця, 29 травня 2015 12:45

Колос Микола Григорович

Автор

П'ятниця, 29 травня 2015 12:44

Шпитальова Олена Вадимівна

Автор

Шпитальова Олена Вадимівна

 

Викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання.

Освіта

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво» (2005 – 2010р.).

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за спеціальністю «Управління навчальним закладом (2010 – 2011р.)

Педагогічна робота.

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2013 – по сьогоднішній день).

Викладає «Рисунок», «Прикладну графіку», «Пластичне мистецтво», «Дизайн і художнє конструювання». Керує різними видами практик. 

Як творча особистість працює з новими нетрадиційними техніками та матеріалами.

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:44

Шокірова Заріна Рустамівна

Автор

Шокірова Заріна Рустамівна

Викладач  кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Народилась у м. Кокчетав  26 .10. 1988.

Освіта

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди за спеціальністю «викладач образотворчого мистецтва»(2006 -2011);

Педагогічна робота. 

Викладання в Переяслав- Хмельницькій ДХШ (2011-2014) на посаді вчитель .

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»( 2013 -  по сьогоднішній день)на посаді викладач мистецьких дисциплін; курси – «Живопис», «Рисунок», «Кольорознавство», «Основи моделювання одягу».

Як творча особистість працює та розвивається в галузі  олійного живопису.

Головний принцип роботи:  творити з любов`ю і любити те, що ти робиш.

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:43

Ткаченко Олена Миколаївна

Автор
 

                                   Освіта      
Переяслав-Хмельницька ЗОШ № 4 (1980-1990), Переяслав-Хмельницька дитяча музична школа (1981-1988), Переяслав-Хмельницький ДПІ ім. Г. С. Сковороди, педагогічний факультет,  спеціальність „Вчитель початкових класів і музики” (1991-1996), аспірантура Переяслав-Хмельницького ДПУ ім. Г. С. Сковороди, денна форма навчання за спеціальністю 13.00.01 – Загальна педагогіка, історія педагогіки (2003-2006). Тема дисертаційного дослідження «Мистецька освіта в колегіумах Лівобережної України (XVIII – початок XIX ст.)», науковий керівник – Отич О. М., доктор педагогічний наук, професор, в. о. директора Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

                                             Педагогічна робота
З 1989 року розпочала трудову діяльність на посадах музичного керівника в д/з № 9 „Сонечко” та д/з № 12  міста Переяслава-Хмельницького, а з 1990 по 1991 рр. працювала лаборантом кафедри педагогіки і психології Переяслав-Хмельницького філіалу КДПІ ім. О. М. Горького.
Викладала на кафедрі музики Переяслав-Хмельницького ДПІ ім. Г. С. Сковороди на посадах асистента (1996-1998), викладача (1998-2010) індивідуальні заняття з «Постановки голосу», «Основного музичного інструменту» та «Додаткового музичного інструменту» (фортепіано); старшого викладача кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2010 – по сьогоднішній день). Розробила робочу програму спецкурсу «Суміжні види мистецтва» та навчальної дисципліни «Методика викладання інтегрованого курсу «Мистецтво» у ЗНЗ»

З 1994 року заміжня. Виховує сина 1998 року народження.

Старший викладач  кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».
Народилася  у місті Переяславі-Хмельницькому  Київської області (Україна) 4 квітня   1973 року.

    

 

 

 

Наукові публікації
Опубліковано 20 наукових праць, у тому числі 11 одноосібних статей, надрукованих у фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 – у зарубіжному науковому електронному виданні та 8 – у збірниках матеріалів конференцій.
1. Ткаченко О. М. Використання українського музичного фольклору в організації дозвілля школярів // Збірник наукових праць „ Педагогічний процес: теорія і практика”. – Вип. 2. – К., 2003. – С. 197 – 204.
2. Ткаченко О. М. Педагогічна функція музичного фольклору // Збірник наукових праць „Професійно-художня освіта України”. – Вип. 2. – Київ-Черкаси, 2003. – С. 226 – 231.
3. Ткаченко О. М. Модернізація художньо-педагогічної освіти на Лівобережній Україні: історія та сучасність // Збірник наукових праць міжнародної науково-практичної конференції „Актуальні аспекти модернізації художньо-педагогічної освіти” – Полтава, 2005. – 102 с. (С. 46 - 49)
4. Ткаченко О. М. Розвиток музичної освіти на Лівобережній Україні в контексті національно-культурного відродження ХVI – XVIII ст. // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Психолого-педагогічні науки. – Ніжин, 2005. – № 2. – 157 с. (С. 116 – 119).
     5. Ткаченко О. М. Становлення і розвиток шкільного театру в колегіумах Лівобережної України ХVІІ – ХVІІІ ст. // Вісник книжкової палати. – № 3. - 2006. –  52 с. (С. 40 – 43).

           6. Ткаченко О. М. Мистецька освіта як об’єкт наукового дослідження. Збірник наукових праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції до 175-річчя Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова «Гуманістичні орієнтири мистецької освіти». – К., 2009. – . 
7. Ткаченко О. М. Підготовка майбутніх учителів музики до інтегрованого викладання мистецьких дисциплін у загальноосвітніх школах. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 25. – 546 с. (С. 174-178).
8. Ткаченко О. М. Гігієна голосу у вокальній підготовці майбутніх фахівців музично-педагогічного профілю. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2012. – Вип. 27. – 529 с. (С. 298 – 303).
9. Ткаченко О. М. Києво-Печерська лавра – осередок розвитку мистецької освіти (друга пол. XVI – поч. XIX ст.) // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2013. – Вип. 28. - Т. ІІ – 626 с. (С. 332-337) - 0,45 друк. арк.
10. Ткаченко О. М. Особливості охорони голосу у процесі вокальної підготовки майбутніх вчителів музики. // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»: Збірник наукових праць – Переяслав-Хмельницький, 2013.– Вип. 30. – 708с.(С.268-272). 
11. Ткаченко О. М. Музична освіта у Переяславському колегіумі. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку Київської області / ред.. рада вид.: В. Г. Кремінь (гол.) [та ін.] ; редкол. тому В. П. Коцур (гол.) [та ін.] ; НАПН України ; Асоціація ректорів пед.. ун-тів Європи ; Ін-т вищої освіти. – К. : Знання України, 2013. – 419, [1] с. – ISBN 978-966-316-333-8. –  (C. 73-79).
      12. Ткаченко Е.Н. Художественное образование в развитии личности: история и современность // Концепт. – 2014. –  № 02 (февраль). – АRT 14049. – 0,6 п.л. – URL: http://e-koncept.ru/2014/14049.htm.-Гос.рег.Эл № ФС 77-49965. - ISSN 2304-12X.    

                                          Нагороди
1. Грамоти Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за багаторічну творчу науково-педагогічну діяльність в системі освіти та вагомий особистий внесок у підготовці висококваліфікованих фахівців сучасної школи (2003 р., 2007 р., 2009 р., 2014 р.).
2. Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за відродження високих духовних традицій вітчизняного вокального мистецтва, вміння приносити радість і насолоду людям виконанням вокально-хорових творів (2010 р.).
3. Диплом ЮНЕСКО за активну роботу в організаційному комітеті Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (2013 р.).
4. Подяка Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди за підготовку лауреата Міжнародного полікультурного фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (2013 р.).

 

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:40

Палюкенієнє Світлана Вікторівна

Автор

Палюкенієнє Світлана Вікторівна

 

Викладач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

 Народилася у м. Київ 14.02.1975р.

 Освіта

 2010р. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» за спеціальністю «Педагогіка і методика середньої освіти. Образотворче мистецтво»

 2012р. ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди» за спеціальністю «Управління навчальним закладом»

 Додаткова освіта

 2007р.- 2008р. курси по виготовленню авторської ляльки в «Школе кукольного мастерства» галереї «Парсуна»

   

Педагогічна робота

Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2011 – по сьогоднішній день) на посаді викладач кафедри  мистецьких дисциплін і методик навчання

Практичні заняття

1.Дизайн та художнє конструювання

2.Пластика малих форм

3.Скульптура малих форм

4.Скульптура з основами пластичної анатомії

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:39

Носаченко Тетяна Борисівна

Автор

Носаченко Тетяна Борисівна

 

 Доцент, кандидат педагогічних наук. Викладач теоретичних дисциплін мистецького профілю. Керує дипломними роботами студентів, різними видами практик, науковою проблемною групою студентів. Коло інтересів пов’язано з питаннями інноваційних технологій навчання мистецьких дисциплін.

Як творча особистість постійно працює з новими нетрадиційними техніками та матеріалами, вивчає технології сучасних креативних видів декоративно-прикладної творчості (квілінг, скрапбукінг, декупаж, вовняна акварель, пап’є-маше, розпис у техніці point-to-point…), до яких залучає студентів.

 

Під керівництвом викладача студенти постійно приймають участь в регіональних та всеукраїнських творчих конкурсах, фестивалях з образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва, виставках, олімпіадах.

П'ятниця, 29 травня 2015 12:38

Мартинюк Тетяна Володимирівна

Автор
 

    Освіта, дисертації.
Дніпропетровське державне музичне училище імені М.І.Глінки, “теорія музики” (1979-1983); Київська державна консерваторія імені П.І.Чайковського, історико-теоретичний факультет, “теорія музики”, клас – доктор мистецтвознавства, професор, член-кореспондент АМУ Н.О.Горюхіна (1983-1988); аспірантура при Київській державній консерваторії імені П.І.Чайковського, науковий керівник – доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч науки України І.А.Котляревський (1993-1997), кандидатська дисертація «“Перехідний період” як історико-теоретична проблема музичної україністики» (1997, захищена в 1997 р.); докторантура при Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського, науковий консультант – доктор мистецтвознавства, професор, заслужений діяч науки України, член-кореспондент АМУ І.А.Котляревський (1999-2003); докторська дисертація “Історико-теоретичні аспекти взаємовідношень географічного і соціокультурного чинників в явищі регіональної музичної культури (на прикладі Північного Приазов’я ХІХ – ХХ століть)” (захищена в 2004 р.).
Педагогічна робота. 
Викладання в Мелітопольському державному педагогічному університеті (1988-1993; 1997-1999) на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри теорії та історії музики; курси – «Сольфеджіо», «Гармонія», «Поліфонія», «Аналіз музичних творів», «Семантичний аналіз музичних творів», «Народна музична творчість», «Історія української музики». З 2004 року по 2012 р. – завідувач кафедри музичного виховання і хореографії, з 2005 року - професор кафедри музичного виховання і хореографії. 
Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (2012 – по сьогоднішній день) на посаді завідувач кафедри-професор мистецьких дисциплін і методик навчання; курси – «Історія мистецтв», «Актуальні проблеми сучасного українського та зарубіжного образотворчого мистецтва», «Методологія та методика сучасного мистецтвознавства (музичне мистецтво)», «Методологія та методика сучасного мистецтвознавства (образотворче мистецтво)».

Лекційні курси Мартинюк Т.В.

 1. Філософія.
 2. Етика.
 3. Естетика.
 4. Релігієзнавство.
 5. Культурологія.
 6. Соціологія культури.
 7. Історія української музики.
 8. Історія української музики ХХ століття.
 9. Перехідні епохи в історії української музичної культури (бароко і романтизм).
 10. Музична культура Запорізького Приазов’я ХІХ – початку ХХ століть (геосоціокультурна динаміка краю).
 11. Музична культура приазовських менонітів ХІХ – початку ХХ століття.
 12. Історія мистецтв.
 13. Актуальні проблеми сучасного українського та зарубіжного образотворчого мистецтва.
  Методологія та методика сучасного мистецтвознавства (музичне мистецтво).
 14. Методологія та методика сучасного мистецтвознавства (образотворче мистецтво).

Музикознавець, доктор мистецтвознавства, професор; 
завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

Народилася у м. Дніпропетровську 5.08.1964           

 

 

 

Наукові публікації:

 1. Мартинюк Т.В. Перехідні епохи в історії української музичної культури. Монографія. – К.: Логос, 1997. – 190 с.
 2. З історії українського мистецтва. Навчальний посібник / Під.ред. Афанас’єва Л.В. та ін.– Мелітополь: Аквілон, 2000. – 179 с.
 3. Мартинюк Т.В., Троїцька Т.С. З історії формування філософії українського національного відродження. Навчальний посібник. – Запоріжжя, 2001. – 135 с.
 4. Мартинюк Т.В. Микола Попов. Монографія. – Мелітополь: Сана, 2003. – 148 с.
 5. Мартинюк Т.В. Музичний професіоналізм Північного Приазов’я ХІХ-ХХ ст. Монографія. – Мелітополь: ТОВ “Видавничий будинок Мелітопольської міської друкарні”, 2003. – 608 с.
 6. Мартинюк Т.В. Чеські пісні та танці з українського Приазов’я. Навчальний посібник. - Мелітополь, 2010. - 150 с.
 7. Концептуальні засади мистецької педагогіки у вищій школі: колективна монографія/ за заг. ред. Т.В.Мартинюк, Н.В.Ігнатенко. - Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – 263 с.
 8. Регіональні культурні, мистецькі та освітні практики.  Матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції /Під ред. Мартинюк Т.В., Ткаченко О.М. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б.Хмельницького, 2014. – 156 с.

   1997 -  2010 рр. – редактор-упорядник збірки наукових статей “Теоретичні та практичні питання культурології”, рекомендованого ВАК України як наукове видання для публікацій основного змісту дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора и кандидата наук зі спеціальності “Мистецтвознавство” (27 випусків збірки).

Понад 100 статей у фахових і зарубіжних виданнях з проблем методології, теорії та практики сучасної музичної культурології й мистецтвознавства.

Нагороди:

 1. Почесна грамота Міністерства освіти України за успіхи в справі підготовки педагогічних кадрів (1998).
 2. Почесна грамота Управління культури Запорізької обласної державної адміністрації за великий внесок у підготовку та проведення Міжнародного фестивалю слов’янської фортепіанної музики (2000).
 3. Дипломи міжнародного фестивалю чеської музики „Roznovsky slavnosti 2004“, Всеукраїнського фестивалю чеської музики „Cesky ples 2005“ художнього керівника ансамблю чеської музики „Bohemia“ (м.Мелітополь).
 4. Значок Міністерства освіти і науки України “Відмінник народної освіти” (2005).
 5. Диплом учасника фестивалю Євроарт-2006 у м. Благоєвград (Болгарія).
 6. Диплом Голови обласної державної адміністрації за вагомий внесок у соціально-економічний та культурний розвиток Запорізької області та участь у VI обласному конкурсі "Господиня свого краю" (2007).
 7. Грамота Верховної Ради України за заслуги перед українським народом (2009).
 8. Почесна грамота Мелітопольського державного педагогічного університету імені Б.Хмельницького за вагомий внесок у роботі програмно-організаційного комітету Міжнародного полікультурного фестивалю «Золоті обереги вічності» (2013).
 9. Трофей і Грамота ЮНЕСКО за розвиток міжнародного культурного співробітництва та організацію фестивалю-конкурсу «Переяславський дивограй» (2013).
 10. Медаль Г.С.Сковороди ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за внесок у естетичне виховання студентської молоді (2013).
 11. Медаль М.І. Сікорського ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» з нагоди 50-річчя (2014).

 

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:38

Мартинюк Анатолій Кирилович

Автор
 

Освіта, дисертації.
Кам’янець-Подільське училище культури (1967-1971), клас диригування – М.А.Олексійчук; Харківський державний інститут культури, «Хорове диригування» (1971-1976); Харківський інститут мистецтв ім. І.Котляревського,  «Хорове диригування» (1979-1984). Навчався у видатних представників Харківської диригентсько-хорової школи: доцентів – В.Ю.Бриліанта, З.В.Яковлєвої; професорів – І.І.Гулеско, В.С.Палкіна, Ю.І.Кулика.
Кандидатська дисертація «Диригентсько-хорова освіта в музичній культурі України другої половини ХХ століття», науковий керівник – кандидат мистецтвознавства, професор І.І.Гулеско (захищена в 2001 р.); докторантура при Національній музичній академії України імені П.І.Чайковського, науковий консультант – доктор мистецтвознавства, професор, народний артист України, член-кореспондент АМУ В.І.Рожок (2009 - 2012); докторська дисертація “Хорова культура України ХХ  - початку ХХІ століть: еволюція жанрової системи ”.

Педагогічна робота. 
Викладання в Мелітопольському державному педагогічному університеті (1985-2014) на посадах викладача, старшого викладача, доцента кафедри хорового диригування; курси – «Хорове диригування», «Хоровий клас», «Хорознавство», «Хорове аранжування», «Читання хорових партитур», «Історія української музики», «Сучасна музична культура України». З 1993 року по 2009 р. – завідувач кафедри хорового диригування та вокальних дисциплін. 
Викладання в ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (з 2014 – по сьогоднішній день) на доцента кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання; курси – «Хорове диригування», «Хоровий клас», «Сольфеджіо», «Гармонія», «Поліфонія», «Аналіз музичних творів», «Історія української музики», «Основний музичний інструмент».
Лекційні курси Мартинюка А.К.

 1. Хорознавство.
 2. Історія української музики.
 3. Музична культура України ХХ – початку ХХІ століть.
 4. Українські регіональні школи хорового диригування ХХ століття.
 5. Системні принципі диригентсько-хорової підготовки майбутніх учителів музики в педагогічному вузі.
 6. Народна музична творчість.

Кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 
Народився в с. Песець Новоушицького району Хмельницької області 23.11. 1953 р.

           

 

 

 

Наукові публікації:

 1. Мартинюк А.К. Самостійна робота над хоровим твором у класі хорового диригування. Методичні рекомендації. - Київ, “Віпол”, 1993. – 28 с.
 2. Мартинюк А.К. Диригування. Навчальний посібник. - Мелітополь, 1996. – 125 с.
 3. Мартинюк А.К. Методика роботи з дитячим хором. Програма спецкурсу.  - Мелітополь: МДПУ, 2003. – 48 с.
 4. Мартинюк А.К. В’ячеслав Сергійович Палкін. Монографічний нарис. - Харків: НТУ “ХПІ”, 2003. – 32 с.
 5. Мартинюк А.К.,  Аліксійчук О.С. Ванда Скорохватова – діяч музичної освіти і культури Поділля. Біографічний нарис. - Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2013. – 65 с.

Близько 100 статей у фахових і зарубіжних виданнях з проблем методології, теорії та практики сучасного хорознавства.
Нагороди:

 1. Знак Міністерства освіти і науки України “Відмінник освіти України” (1998).
 2. Почесна грамота Управління культури Запорізької обласної держадміністрації (2000, 2003, 2006, 2008).
 3. Дипломами міжнародного фестивалю чеської музики “Rožnovský slavnosti 2004”, Всеукраїнського фестивалю чеської музики “Česky ples 2005-2008” як художній керівник ансамблю чеської музики “Bohemia” (м. Мелітополь).
 4. Сертифікат учасника міжнародної наукової конференції “Художня культура і освіта: традиції, сучасність, перспективи” (2007).
 5. Сертифікат учасника міжнародної наукової конференції “Културните права в европейська перспектива” в м. Благоєвград, Болгарія (2005).
 6. Лист-подяка Міністра культури та друку Республіки Адигея за сприяння в організації та проведенні Російського фестивалю-конкурсу дитячо-молодіжної творчості “Синяя птица” (2006).
 7. Лист–подяка Міністерства освіти і науки України за проведення Всеукраїнського методичного семінару “Використання сучасних педагогічних технологій у процесі впровадження інтегрованого курсу “Художня культура” в загальноосвітніх навчальних закладах” (2006).
 8. Почесна грамота Управління освіти і науки Запорізької облдержадміністрації (2003).
 9. Диплом лауреата Міжнародного фестивалю хорової музики “Передзвін” (м. Івано-Франківськ, 2006).
 10. Диплом лауреата ІІІ Міжнародного хорового фестивалю духовного співу “Христос, Воскресе” (м. Запоріжжя, 2007).
 11. Дипломи лауреата Всеукраїнського фестивалю духовного піснеспіву “Від Різдва до Різдва” (м. Дніпропетровськ, 2006-2008).
 12. Грамоти благословенні Митрополита Дніпропетровського і Павлоградського Іринея (2006-2008).
 13.  Трофей і Грамоти ЮНЕСКО за розвиток міжнародного культурного співробітництва та організацію фестивалю-конкурсу «Золоті обереги вічності» (2010-2013).
 14.   Трофей і Грамота Прем’єр-Міністра Республіки Молдова за багатолітню роботу в журі Міжнародного фестивалю-конкурсу пам’яті Іона і Дойни Алдя-Теодорович «Два серця-близнюки» (м.Кишинів, Молдова, 2012).
Медаль М.І.Сікорського ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» за внесок у естетичне виховання студентської молоді (2013).

 

 

П'ятниця, 29 травня 2015 12:37

Малашевська Ірина Анатоліївна

Автор

Ірина Анатоліївна Малашевська

канд. пед. наук, доцент, докторант Інституту мистецтв НПУ ім. М.П.Драгоманова, доцент кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», фахівець музикотерапевтичної діяльності з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку.   

У 1991 році закінчила з відзнакою Черкаське музичне училище імені С.С.Гулака-Артемовського. Отримала спеціальність викладач гри на фортепіано, концертмейстер.

У 1997 році закінчила Донецьку консерваторію імені С.С.Прокоф’єва, отримавши повну вищу освіту по спеціальності фортепіано та кваліфікацію артист камерного ансамблю, концертмейстер, викладач. 

У 2000 році розпочала викладацьку діяльність у Переяслав-Хмельницькому державному педагогічному університеті ім. Григорія Сковороди.  

У 2006 році по закінченню навчання в аспірантурі при НПУ ім. М.П.Драгоманова захистила кандидатську дисертацію і отримала науковий ступінь кандидата педагогічних наук. Звання доцента було присуджено у 2011 році.

У 2007 році закінчила курси «Музикотерапія» за авторською програмою доктора мистецтвознавства, професора Побережної Галини Іонівни.

З 2009 року успішно проводить музикотерапевтичні групові заняття з дітьми дошкільного віку (ДНЗ №9 «Сонечко», м. Переяслав-Хмельницький) молодшого шкільного віку (Переяслав-Хмельницька ЗОШ І-ІІІ ступеня №1 та початкова школа №6). 

З 2011 року  здійснює підготовку фахівців музикотерапевтичної діяльності з дітьми дошкільного віку на навчальних курсах і курсах підвищення кваліфікації. На сьогодні успішно закінчили дані курси майбутні фахівці музикотерапевтичної діяльності з різних куточків України: Бердичева, Борисполя, Броварів, Сміли, Києва, Луганська, Бердянська, Білої Церкви, Харкова, Хмельницького, Одеси, Боярки тощо.

У 2012 та 2014 рр. приймала участь у роботі науково-методичного семінару в Чехії на тему: «Музикотерапія як музична дорога до світу дитини: терапевтичний аспект роботи з музикою у дітей від народження до 15 років», опанувавши основи Чеської моделі підтримуюче-розвиваючої музичної терапії.

У травні 2012 року приймала участь у сесії Міжнародної соціально-психологічної школи (смт. Чорноморське), де закінчила курс спеціалізованої тренінгової програми «Здоров’язберігаючі психологічні технології у системі освіти». 

У вересні 2012 року авторська методика «Музикотерапія з дітьми дошкільного віку» Малашевської І.А. отримала перемогу на ІV Міжнародному фестивалі педагогічних інновацій у м. Черкаси.

З участю автора даної методики у 2013 році вийшло 2 передачі на телеканалі «Тоніс» в рубриці «Щоденник для батьків» («Музика. Частина 2» 01.06.2013 та «Звуко- та зоотерапія» 27.08.2013 р.). Також 12 жовтня 2013 р. виступала на Національному радіо у прямому ефірі з тематики «Музикотерапія у роботі з дітьми дошкільного та шкільного віку».

Неодноразово приймала участь у Міжнародних та всеукраїнських конференціях, Має 27 публікацій, з них 22 наукових та 5 навчально-методичного характеру, у тому числі 22 наукових публікацій у фахових виданнях, автор навчального посібника з грифом МОН (лист №1/11-9037 від 29.09.2010р.).

На даний час навчається в докторантурі Інституту мистецтв НПУ імені М.П.Драгоманова та здійснює наукове дослідження на тему: «Теорія і практика навчання музики дітей дошкільного та молодшого шкільного віку з використанням музикотерапії» (докторська дисертація).