^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Купить авторегистраторы и видеорегистраторы можно на nachodki.ru

Кафедра початкового навчання

Friday, 23 October 2015 13:09

ФОРОСТЮК Тетяна Вікторівна

Written by

ФОРОСТЮК Тетяна Вікторівна

  кандидат педагогічних наук, доцент

Н. 17.05.1970 р. в м. Переяславі-Хмельницькому Київської області.

У 1990 р.  закінчила Білоцерківське педагогічне училище.

У 1995 р.–  Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут                      ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Українська мова і література».

Педагогічну діяльність розпочала в 1990 р. в Білоцерківській середній школі № 13.

З 1995 р. - асистент кафедри теорії та методики мов Переяслав-Хмельницького      ДПУ ім. Г.С.Сковороди.

З 1995р. по 1999р. – навчання в аспірантурі.

З 1996 р. –  викладач кафедри теорії та методики мов.

З 2001р. –  доцент кафедри теорії та методики мов Переяслав-Хмельницького ДПУ імені Григорія Сковороди.

У2001 р.  захистила кандидатську дисертацію на тему: «Активізація пізнавальної         діяльності учнів 5-6 класів у процесі вивчення лексики й фразеології української мови». Рішенням спеціалізованої вченої ради Національного педагогічного університету імені       М. П. Драгоманова їй присуджено науковий ступінь кандидата педагогічних наук  зі спеціальності 13.00.02.- теорія і методика навчання української мови. 

У 2005р. присвоєно вчене звання доцента.

Виконує обов’язки заступника декана з наукової роботи.

 Є членом науково-методичної ради.

Педагогічний стаж - 25 років.

 

1. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках мови - найактуальніша проблема сучасної школи // Придніпровський науковий вісник. - Дніпропетровськ. - 1998,- №70 (137). - С. 99-103.

2. Урізноманітнюємо форми занять // Дивослово. - 2000. - №10. - С. 35-38.

3. Вплив творчості учителя на формування пізнавальної активності учнів на уроках української мови // Творча особистість учителя: Проблеми теорії і практики: 36. наук. пр. Випуск 4. - К.: НПУ, 2000. - С. 279-283.

4. Шлях до гуманізації освіти - через інтерес до мови та навчання // Гуманізація навчально-виховного процесу. Наук.-метод. зб. - Випуск 8 / За заг. ред. Легень¬кого Г.І., Сипченка В.І. - Слов’янськ, 2000 - С. 71-75.

5. Проблема формування пізнавальної активності школярів як об’єкт дидактичного аналізу // Школа першого ступеня: Теорія і практика: 36. наук. пр. - Випуск 1. - Переяслав-Хмельницький, 2001. - С. 45-56.

6. Особистість учителя як зовнішній стимул пізнавальної діяльності учнів // Школа першого ступеня: Теорія і практика: 36. наук. пр. - Випуск 3. - Переяслав-Хмель-ницький, 2002. - С. 186-197.

7. Каліграфія. Методичні рекомендації. // Переяслав-Хмельницький, 2005. - 32 с.

8. Лінгво-методичні основи вивчення фразеології в школі // Наука і сучасність: 36. наук. пр. - К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2004. - Т. 45. - С. 117-123.

9. Українське ділове мовлення: Методичні рекомендації. - Переяслав-Хмельни¬цький, 2005. - 48 с.

 

Friday, 23 October 2015 13:08

Красюк Людмила Василівна

Written by

Красюк Людмила Василівна

1. Красюк Людмила Василівна, 1971 року народження.

2. У 1995 році закінчила Переяслав-Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С.Сковороди за спеціальністю «Початкове навчання».

3. Кандидат педагогічних наук з 2009 року. Дисертацію на тему «Формування основ професіоналізму майбутніх учителів початкових класів у процесі моделювання педагогічних ситуацій)» захистила у спеціалізованій вченій раді Інституту вищої освіти АПН України та отримала диплом кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. 

4. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах освіти III-IV рівнів акредитації – 20 років, у тому числі у даному навчальному закладі – 20 років.

5. Основні етапи педагогічної та науково-педагогічної діяльності:

З 15.08.1995 по 30.06.2002 р. – викладач кафедри педагогіки і методики початкового навчання

З 02.09.2002 по 23.09.2002 р. – завідувач лабораторією новітніх технологій.

З 23.09.2009 по 30.06.2004 – 0,25 ставки викладача кафедри педагогіки і методики початкового навчання (за сумісництвом)

З 01.09.2004 по 01.09.2005 – 0,5 ставки викладача кафедри педагогіки і методики початкового навчання (за сумісництвом)

З 01.09.2005 по 01.09.2009 р. – викладач кафедри педагогіки та методики початкового навчання ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди».

З 01.09.2009 по даний час – доцент кафедри педагогіки, теорії та методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (на умовах контракту).

У 2012 році отримала звання доцента кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 

 

6. Основні навчальні курси: 

«Фізична культура з методикою викладання»

«Вступ до спеціальності»

«Школознавство» 

«Порівняльна педагогіка»

«Основи здоров'я з методикою викладання в початковій школі» 

У педагогічній діяльності Красюк Л.В. вміло застосовує матеріали власних наукових досліджень, забезпечує навчальний процес методичними посібниками та рекомендаціями, зокрема посібником «Фізична культура з методикою викладання у початковій школі» (Гриф МОН України) для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» зі сп. «Початкова освіта». 

Керує написанням курсових, бакалаврських, дипломних та магістерських робіт студентів.

Має 25 публікацій, з них 23 наукового та 2 навчально-методичного характеру, в тому числі 20 публікацій у фахових виданнях.

 

Опанасенко Наталія Іванівна

кандидат педагогічних наук, доцент 

 

     За базовою освітою вчитель української мови і літератури та вчитель початкових класів. 2002 р. у Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова Опанасенко Н.І. захистила кандидатську дисертацію на тему “Виховний ідеал у творчій спадщині українських діячів “Просвіти” кінця ХIХ – початку ХХ ст.” зі спеціальності 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки. У 2005 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри педагогіки і методики початкового навчання.

У своїй педагогічній діяльності Опанасенко Н.І. вміло застосовує матеріал власних наукових досліджень та забезпечує навчальний процес навчально-методичними посібниками. Вона викладає такі дисципліни: “Загальні основи педагогіки”, “Історія педагогіки”, “Дидактика”, “Теорія та методика виховання”.

Опанасенко Н.І. бере активну участь у науково-організаційній роботі кафедри, вузу. Вона є активним учасником науково-практичних конференцій. Опанасенко Н.І. має більше 50 публікацій. З них – 1 монографія, розділ у колективній монографії, 1 навчальний посібник у співавторстві. 

 

Васенко Валентина Василівна

завідувач кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти, науковець у галузі початкової освіти, кандидат педагогічних наук, доцент

Народилася 2.06.1966р. у м. Переяславі-Хмельницькому, Київської області.

У 1985 р. закінчила Переяслав-Хмельиицьке педагогічне училище, а в 1991 р. — Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інституту імені О.М.Горького за фахом «Початкове навчання».

З 1985 р. розпочала педагогічну діяльність у Веселинівській середній школі Баришівського району Київської області на посаді вихователя групи продовженого дня. З 1986 до 1988 рр. - учитель обслуговуючої праці Переяслав-Хмельницької СШ №1, а в 1988 - 1998 рр. - учитель початкових класів Переяслав-Хмельницької СШ №6.

У 1998 - 2001 рр. навчалася в аспірантурі при Переяслав-Хмельницькому педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди на денній формі і у встановлені терміни подала дисертацію до захисту. Кандидатську дисертацію захистила у 2002 році в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за спеціальністю 13.00.02 «Дидактичні основи навчання графічної грамоти учнів початкової школи». У 2003 році отримала вчене звання доцента кафедри педагогіки і методики початкового навчання.

З 2001 р. доцент кафедри педагогіки і методики початкового навчання, тепер – педагогіки, теорії і методики початкової освіти ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди (м. Переяслав-Хмельницький).

На кафедрі педагогіки, теорії і методики початкової освіти забезпечує викладання таких нормативних навчальних дисциплін на денній та заочній формах навчання: «Дитяча література» (І курс), «Трудове навчання з практикумом» (І-ІІ курс), «Основи педагогічної творчості» (ІІІ курс), «Педагогічні технології в початковій школі» (ІV курс), «Новітні технології викладання фахових дисциплін у початковій школі», «Педагогічні теорії, технології, досвід» (V курс), «Психолого-педагогічні основи особистісно-орієнтованого навчання», «Педагогічні технології навчання у початковій школі» (VІ курс). З даних дисциплін повністю розроблені навчально-методичні комплекси (лекції, практичні та лабораторні заняття, самостійна робота, тестові завдання) у електронному варіанті.

Здійснює керівництво усіма видами педагогічної практики студентів II - VІ курсів.

В.В. Васенко запропонувала нові педагогічні підходи наповнення змісту початкового навчання графічним матеріалом для підвищення рівня засвоєння знань учнями початкових класів та розвитку в них просторової уяви. Опрацьована науковцем проблема органічно вписується в сучасні тенденції оновлення роботи початкової ланки загальноосвітньої школи і спрямована на особистісно орієнтоване навчання. В останні роки науковець активно працює над проблемою вдосконалення організації роботи початкової ніколи згідно з вимогами державних стандартів та підготовкою фахівців, здатних ефективно реалізовувати їх у практичній діяльності.

З 2002 до 2014 року виконувала обов’язки заступника завідувача кафедри на громадських засадах, а з 2015 року – завідувач кафедри педагогіки, теорії і методики початкової освіти.

В.В. Васенко підготувала і надрукувала більше 40 наукових та навчально-методичних праць.

Основні публікації:

1.Організація педагогічної практики студентів за спеціальністю 7.010104 «Початкове навчання»: Методичні рекомендації для студентів, учителів шкіл та методистів педінститутів. - Переяслав-Хмельницький, 1995. - 49 с. (у співавторстві).

2.Запровадження трудового навчання в національній початковій школі кінця XIX- початку XX ст. // Проблеми національної освіти в Україні на початку XX ст.: 36. наук, праць/ Наук. ред. О.В. Сухомлинська. - К.: Ін-т педагогіки, 1996. - С. 22-32 (у співавторстві).

3.Використання гри в родинному вихованні дітей молодшого шкільного віку // Українська родина: Науково-методичний посібник. Рекомендовано Міністерством освіти України / Упоряд. і наук. ред. Т.І. Люріна, В.Г. Слюсаренко, М.Г.Тараненко. - К.: КМІУВ ім. Б.Грінченка,1998.-С.1034-1045. (У співавторстві).

4.Педагогіка індивідуальної дії в досвіді А.С.Макаренка // Педагогічні ідеї А.С.Макаренка й сучасність: Проблеми та перспективи. - Переяслав-Хмельницький, 1999. - С.28-31.

5.Основи графічної підготовки молодших школярів // Початкова школа. - 2001. - № 6. - С.36-38.

6.Психолого-педагогічні аспекти підготовки молодших школярів до графічної діяльності // Школа першого ступеня: теорія і практика : Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту імені Г.С. Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2001. - Вип. 1. — С. 94-105.

7.Етапи графічної підготовки молодших школярів // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2002. - Вип. З,- С. 68-80.

8.Можливості молодших школярів у вивченні елементів графічної грамоти на уроках математики // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Педагогіка. - 2002. - №3. - С. 77-80.

9.Розвиток у молодших школярів умінь читати і виконувати найпростіші креслення // Трудова підготовка в закладах освіти. - 2002. - №2. - С.40-42.

10.Упровадження розвивального навчання в роботу початкової школи // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003.-Вип. 9.-С. 43-47.

11.Використання дослідницької технології навчання у графічній підготовці молодших школярів // Школа першого ступеня: теорія і практика: Зб.наук.праць Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди. - Переяслав-Хмельницький, 2003. — Вип. 7. — С. 91-98. 

12.Васенко В.В. Педагогічна практика як обов’язків компонент професійної підготовки фахівця / В.В. Васенко // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» збірник наукових праць. - Вип. 26. - Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 47-50.

13.Васенко В.В. Технологічні особливості пізнавальної діяльності молодших школярів при вивченні елементів графічної грамоти /В.В. Васенко// Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» збірник наукових праць. - Вип. 24. - Переяслав-Хмельницький, 2012. – С. 37-42.

14.Васенко В.В. Розвиток мислення учнів засобами графічних зображень як основи їх проектно-технологічної діяльності /В.В. Васенко//  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова збірник наукових праць. - Вип. 31. – К., 2012. – С. 38-43.

15.Васенко В.В. Сучасні проблеми формування компетентності майбутнього вчителя початкової школи у професійній підготовці/В.В. Васенко// Гуманітарний вісник Державного вищого навчального закладу «Переяслав - Хмельницький державний педагогічний університет імені Г.Сковороди»: збірник наукових праць. - Переяслав-Хмельницький 2013. -  Випуск 28. - Том 1.- С. 54-58.

16.Васенко В.В. Місце  початкової освіти у наступності графічної підготовки школярів/В.В.Васенко//  Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова збірник наукових праць.  – К., 2013

17.Васенко В.В. Дидактичні підходи до організації та проведення уроків трудового навчання в початковій школі /В.В.Васенко// Школа першого ступеня: теорія і практика: Збірник наукових праць Переяслав-Хмельницького ДПУ  імені Григорія Сковороди. – Переяслав-Хмельницький,

18.Васенко В.В. Підходи до організації аналітичної діяльності у графічній підготовці молодших школярів/В.В.Васенко//Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Випуск 67.–Херсон, 2015.–С.74-80.

Активний учасник конференцій, зокрема:

–Міжнародна науково-практична конференція: «Сучасна початкова освіта: традиції, інновації та перспективи» (м. Херсон, 12-20 березня 2015 р.);

–Всеукраїнська науково-практична конференція: «Моделювання організаційних форм навчання в початковій школі в контексті компетентісного підходу» (м. Переяслав-Хмельницький, 26 травня 2015 р.).

Здійснює керівництво науково-дослідною роботою студентів різних освітньо-кваліфікаційних рівнів, керує конкурсними роботами студентів всеукраїнського рівня.