^Нагору

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

На сайте nachodki.ru можно купить фонари
Вівторок, 01 листопада 2016 08:44

IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ» 28 лютого 2017 р.

Автор 

КОНФЕРЕНЦІЯ - 2017

Міністерство освіти і науки України

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Universitatea Pedagogica de Stat «Ion Creanga» (Молдова)

Варнський університет менеджменту (Болгарія)

Природничо-гуманітарний університет у Седльце (Польща)

Saint Leo University (США)

Charles University in Prague (Словаччина)

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

 

IV Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА КОМПЕТЕНТНІСНІЙ ОСНОВІ»

28 лютого 2017 р.

(форма проведення – заочна)

 

Основні тематичні напрями роботи конференції:

 1. Теоретичні засади компетентнісного підходу в професійній освіті.

 2. Світовий досвід та українські перспективи розвитку компетентнісного підходу в сучасній освіті.

 3. Інноваційні моделі побудови компетентнісно-орієнтованого освітнього процесу.

 4. Психологія розвитку компетентностей майбутніх фахівців у процесі професійної підготовки.

 5. Сучасні технології професійної підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній основі.

 6. Формування комунікативної компетентності у процесі професійної підготовки майбутніх фахівців.

 7. Упровадження нових освітніх стандартів підготовки майбутніх фахівців на компетентнісній основі.

 

Доповіді учасників конференції буде розміщено:

 • на Web-сторінці за адресою: http://www.phdpu.edu.ua;

 • надруковано у збірнику тез конференції та наукових фахових виданнях університету: «Теоретична і дидактична філологія (Серія «Педагогіка»)»; «Професійна освіта: методологія, теорія та технології»,що входять до переліку наукових фахових видань України. Збірник тез друкується окремо.

Робочі мови конференції: українська, англійська, румунська, болгарська, польська, російська.

Збірники статей та тез будуть опубліковані до початку конференції.

 

Для участі у роботі конференції необхідно надіслати:

 1. ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮматеріали доповіді та відомості про автора (ПІБ автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи або навчання, номер телефону) на адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. з позначкою«На конференцію»; просканований чек оплати коштів за друк статті, а також відсканована рецензія доктора чи кандидата наук із відповідної галузі, підписана і засвідчена в установленому порядку (для студентів, аспірантів, викладачів без наукового ступеня). Матеріали конференції необхідно надсилати одним файлом, підписувати за прізвищем автора (наприклад, Іваненко. doc).

Останній термін подачі статей – 30 грудня 2016 року (включно).

 
 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Стаття повинна відповідати вимогам ВАК до наукових праць і, згідно з постановою Президії ВАК України № 7-05/1 від 15.01.2003 р., обов’язково містити наступні елементи:

– постановка проблеми в контексті сучасної науки та її зв’язок із важливими науковими і практичними завданнями;

– аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання означеної проблеми і на які опирається автор;

– визначення невирішених раніше частин загальної проблеми або напрямів дослідження, яким присвячується стаття;

– формулювання цілей статті (постановка завдання);

– виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

– висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у визначеному напрямку.

Усі перелічені елементи повинні бути стилістично представлені в тексті.

Технічні вимоги до оформлення авторського оригіналу:

– орієнтовний обсяг: 10–12 сторінок;

– формат: А 4;

– набір тексту здійснюється у форматі Мicrosoft Word;

– розміри полів: ліве – 30 мм, праве – 15 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм;

– гарнітура: Times New Roman, кегль – 14, міжрядковий інтервал – 1,5;

– абзацний відступ: 1,25 см;

– вирівнювання: по ширині.

Загальні вимоги:

– посилання на цитовані джерела потрібно подавати у квадратних дужках після цитати. Перша цифра – номер джерела у списку, який подається після статті, друга – номер сторінки, наприклад: [2, с. 45]; якщо два джерела з покликанням на сторінки: [2, с. 45; 4, с. 14–15]; якщо перелік джерел: [1; 3; 7; 8; 12];

– у тексті статті слід чітко розмежовувати графічні знаки «тире» (… – …) та «дефіс» (… - …); використовувати однотипні лапки («…»);

– приклади, ілюстративний матеріал необхідно виділяти курсивом;

– не допускається ставити абзацний відступ пробілами та клавішею Tab і робити зайві пробіли під час форматування статті;

– таблиці, малюнки та світлини – чорно-білі, відцентровані, розміром не більше встановлених меж сторінки;

– список літератури не повинен перевищувати 12 позицій.

 

Послідовність розташування матеріалів:

– ІДК (у верхньому лівому кутку без абзацного відступу, шрифт нежирний, Times New Roman, 14 кегль, наприклад: ІДК 82-312.1);

– ім’я та прізвище автора (у верхньому правому кутку, напівжирний курсив, наприклад: Оксана Іванова);

– науковий ступінь, вчене звання, посада (у верхньому правому кутку, під ім’ям та прізвищем автора, напівжирний курсив, наприклад: кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки);

– назва установи (у верхньому правому кутку, під назвою посади, напівжирний курсив, наприклад: ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»);

– назви міста та країни (під ім’ям та прізвищем автора, у круглих дужках, напівжирний курсив, наприклад: (м. Переяслав-Хмельницький, Україна));

– назва статті (через рядок після назви міста та країни, великими літерами, шрифт напівжирний, наприклад: ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ);

– анотація та ключові слова (до 10 слів) українською мовою (через рядок після назви статті, без слова «анотація», об’єм – не менше 500 друкованих знаків без пробілів; шрифт – Times New Roman, 14 кегль, курсив);

– анотація та ключові слова (до 10 слів) російською мовою (через рядок після анотації та ключових слів українською мовою, без слова «анотація», об’єм – не менше 500 друкованих знаків без пробілів; шрифт – Times New Roman, 14 кегль, курсив);

– анотація та ключові слова (до 10 слів) англійською мовою (через рядок після анотації та ключових слів російською мовою, без слова «анотація», об’єм – не менше 2000 друкованих знаків без пробілів; шрифт – Times New Roman, 14 кегль, курсив);

– текст статті (через два рядки після анотації та ключових слів англійською мовою, за вищеподаними вимогами);

– список використаних джерел (через рядок після тексту статті, за абеткою, оформлений відповідно до вимог ВАК);

– транслітерація (через рядок після тексту статті, за абеткою, он-лайн транслітерація: http://slovnyk.ua/services/translit.php);

– через рядок після транслітерації подається запис: Статтю рекомендовано до друку … (вказується інформація про вчене звання, науковий ступінь та місце роботи рецензента статті, шрифт – Times New Roman, 12 кегль, курсив, вирівнювання по правому краю, наприклад: Статтю рекомендовано до друку доктором педагогічних наук, професором, завідувачем кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Шапран Ольгою Іллівною), лише для аспірантів та педагогічних працівників без наукового ступеня;

– через рядок після рекомендації статті до друку подається запис: Стаття надійшла до редакції … . … . … . (зазначається дата надсилання статті, шрифт – Times New Roman, 12 кегль, курсив, вирівнювання по правому краю, наприклад: Стаття надійшла до редакції 10 грудня 2016 року).

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

ІДК 82-312.1

Оксана Іванова

кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри педагогіки

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди»

(м. Переяслав-Хмельницький, Україна)

 

ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НА ОСНОВІ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

 

Анотація українською мовою (не менше 500 знаків без урахування пробілів і ключових слів).

Ключові слова: 8-10 слів.

 

Аннотация на русском языке (не менее 500 знаков без учета пробелов и ключевых слов).

Ключевые слова: 8-10 слов.

 

Resume in English (more than 2000 symbols and key words).

Key words: 8-10 words.

 

Текст наукової статті (10–12 сторінок):

Постановка проблеми.

Аналіз останніх досліджень і публікацій.

Виділення невирішених раніше частин проблеми.

Мета статті.

Постановказавдання.

Виклад основного матеріалу.

Висновки.

Перспективи подальших розвідок.

 

Список використаних джерел

1. Маркова А.К. Психология профессионализма / Маркова А.К. – М. : Знание, 1996. – 308 с.

2. Нагач М.В. Підготовка майбутніх учителів у школах професійного розвитку в США : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / М.В. Нагач. – К., 2008. – 21 с.

3. Нагорна Н.В. Формування у студентів понять компетентності й компетенції / Н.В. Нагорна // Виховання і культура. – 2007. – № 1–2 (11–12). – С. 266–268.

 

References

(Транслітерація)

1. Markova A.K. Psykholohyia professyonalyzma / Markova A.K. – M. : Znanye, 1996. – 308 s.

2. Nahach M.V. Pidhotovka maibutnikh uchyteliv u shkolakh profesiinoho rozvytku v SShA : avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ped. nauk : spets. 13.00.04 «Teoriia i metodyka profesiinoi osvity» / M.V. Nahach. – K., 2008. – 21 s.

3. Nahorna N.V. Formuvannia u studentiv poniat kompetentnosti i kompetentsii / N.V. Nahorna // Vykhovannia i kultura. – 2007. – № 1–2 (11–12). – S. 266–268.

Статтю рекомендовано до друку

доктором педагогічних наук,

професором, завыдувачем кафедри педагогіки

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет

імені Григорія Сковороди»

Шапран Ольгою Іллівною

 

Стаття надійшла до редакції 10 грудня 2016 року

 

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

 1. Напрям у роботі конференції.

 2. Науковий ступінь, вчене звання, ПІБ автора (авторів).

 3. Місце роботи чи навчання, спеціальність.

 4. Контактний телефон.

 5. № відділення «Нової пошти» для отримання збірника матеріалів конференції.

 

Наприклад, напрям роботи 1 - теоретичні засади компетентнісного підходу в професійній освіті.

Іванова Оксана Петрівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», тел. 093-675-35-47, відділення № 2 «Нової пошти».

Вартість однієї сторінки тез і статті - 40 гривень.

Рукописи статей підлягають додатковому редакційному рецензуванню. Стаття може бути повернута на доопрацювання. Відхилений оригінал не повертається.

Розсилка збірників матеріалів проводиться за рахунок коштів автора через відділення «Нової пошти».

Грошовий переказ коштів за публікацію статті здійснюється на картковий рахунок «ПриватБанку» та підтверджується надісланою сканованою копією квитанції.

Реквізити для оплати: картка «ПриватБанку» № 5168742025372305 (при перерахунку коштів враховувати комісію банку) –Багно Юлія Миколаївна.

Під час переказу готівки платники мають обов’язково зазначити прізвище автора.

Контактний телефон: 093-508-62-35 – кандидат педагогічних наук, доцент Багно Юлія Миколаївна.

 

Адреса оргкомітету: кафедра педагогіки, вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав-Хмельницький, Київська область, 08401.

Координатори інтернет-конференції – доктор педагогічних наук, професор Шапран Ольга Іллівна, кандидат філологічних наук, доцент Ткаченко Лариса Василівна, кандидат педагогічних наук, доцент Онищенко Наталія Петрівна (066-526-10-97).

Контактні телефони: (04567) 5-87-92 – кафедра педагогіки.

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Читати 522 разів